Vaccinationer – fördelar och nackdelar (Jackie Swartz)

Detta häfte är jag glad att äga ett exemplar av i pappersform men lyckligtvis finns den även i pdf-form att ladda hem. Från år 1999 (7 år efter första upplagan) och fortfarande högaktuell även om mycket mer har skett på området sedan dess, absolut inte i positiv riktning för mänskligheten.

I detta inlägg kommer jag att försöka lyfta fram väl utvalda smakprov (allt nedan är alltså urplock och ej hela texter) ur de 60 lättlästa sidorna ni finner i sin helhet här: Vaccinationer – fördelar och nackdelar – Jackie Swartz

Uppgifter har utöver gedigen källhänvisning i slutet av häftet bla tillhandahållits av berörda personer på Läkemedelsverket, Smittskyddsinstitutet, SBL, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och läkemedelstillverkaren Pasteur-Mérieux.

Utifall att någon istället för att ta till sig fakta vill anmärka på (förlöjliga innehållet via) det holistiska förhållningssätt författaren ödmjukt förmedlar så hänvisas även till FN:s barnkonvention i förordet:

Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling(2 7.1).


Vaccinationer – fördelar och nackdelar

En information till föräldrar och andra intresserade

Av Jackie Swartz

Jackie Swartz är specialist i barn- och ungdomspsykiatri samt allmänmedicin.
Förutom läkare har författaren sedan snart 20 år deltagit i olika forskningsprojekt kring barnallergi i samarbete med Karolinska Institutet och Sachsska Barnsjukhuset. På senare år även med Stressforskningsinstitutet Stockholms universitet. Efter forskarutbildning på Institutionen för neurovetenskap i Uppsala försvarade författaren i maj 2014 en avhandling med titeln ”Allergy, Stress and Sense of Coherence in Families with Children living in accordance with an Anthroposophic Lifestyle”.

Som specialintresse finns sedan många år försök att förstå hur vaccinationer och sjukdomar påverkar barnets hälsa och utveckling


Del av förordet:

Världshälsoorganisationens WHO’s satsning på att utrota sjukdomar genom vaccination
pågår i oförminskad omfattning. Samtidigt kan man i skrivande stund läsa om större utbrott av mässling i olika europeiska länder och mindre utbrott av polio i andra världsdelar. Under åren som gått har det rapporterats om stora mässlingsutbrott på Irland i Holland och Italien. De flesta har varit ovaccinerade men bland insjuknade finns också vaccinerade. Den avgörande frågan för sjukdomens förlopp – hur de sjuka barnen har vårdats och behandlats – tycks omöjlig att få reda på. När det gäller sjukdomar kvarstår frågan om det är friskt att aldrig kunna bli sjuk.

Resultat från allergistudier visar att vissa sjukdomar tycks kunna skydda mot allergi och en av dessa är mässling. Samtidigt visar studier att vaccination mot mässling kan öka risken för allergi. Även ökningen av sockersjuka bland småbarn tycks påverkas av vaccinationer. Sedan tidigare vet man att vaccinationer kan påverka barnens mentala hälsa. Men vaccinationer kan behövas, men frågan är vilka och vid vilken ålder.

 


Del av inledningen

 • Måste jag vaccinera mitt barn?
 • Kan jag vänta till barnet blivit lite äldre?
 • Finns det några vaccinationer man kan hoppa över helt?
 • Finns det några biverkningar med vaccinationerna?
 • Hur farliga är sjukdomarna?
 • Kan det finnas något positivt med att få sjukdomarna?

 


Del av sida 7 – Vad sker vid vaccination?

Vid vaccination injiceras hela smittämnet i förvandlad form (t.ex. mässlingsvirus, levande försvagat helvirus) eller olika komponenter av smittämnet (t.ex. kikhostebakterier) tillsammans med bl.a. aluminium och formaldehyd, som sedan stimulerar kroppen att bilda antikroppar och immunologiskt aktiva celler (bl.a. minnesceller) som kan skydda mot infektion. För att få ett tillräckligt säkert skydd behöver vaccinationen vanligtvis upprepas 3 gånger och man har då fått en så kallad grundimmunisering eller primärimmunisering. Det betyder att kroppen har producerat ämnen (antikroppar) direkt riktade mot det specifika smittämnet samt byggt upp ett immunologiskt minne av smittämnet, som snabbt aktiverar immunsystemet nästa gång det utsätts för sjukdomsframkallande bakterier eller virus. Försvaret bryter sedan ner smittämnet och ingen behöver bli sjuk.

 


Sida 8 – Skillnader mellan naturlig smitta och vaccination

Naturlig smitta

Genom en vaccination kan kroppen, utan att bli riktigt sjuk utveckla skydd, det vill säga immunitet, mot en infektionssjukdom och ”härmar” på så sätt immunsystemets mognad vid naturlig smitta. Men vaccinationen skiljer sig på avgörande sätt från den naturliga infektionen. Som exempel kan vi se på mässling där viruset överförs från sjuka genom luftburna droppar t.ex. vid hosta, och tas upp av slemhinnorna i luftvägarna hos friska. I detta möte mellan viruset och människan sker en långsam anpassad mognadsprocess under den så kallade inkubationstiden (av lat. incuba’tio, liggande på, ruvande på), därefter utvecklas olika förkylningssymtom och sjukdomen kulminerar med hög feber och kraftiga utslag över hela kroppen. Vanligtvis kan man räkna med att hela sjukdomsförloppet från smitta till tillfrisknande sträcker sig över ca 28 dagar. Då har barnet övervunnit den naturliga sjukdomen genom egna krafter, vilket betyder att immunsystemet har reagerat med full kraft och därmed till 100 % utvecklat ett försvar just mot mässling = specifik immunitet.

Undersökningar har också visat att motståndskraften mot andra sjukdomar tycks öka när vissa infektioner har övervunnits med egna krafter = generell immunitet (se under mässling).

Vaccination

Vid vaccination injiceras smittämnet i förvandlad form och med olika tillsatser, som redan till sitt innehåll är helt främmande för människan – och naturen. Genom injektionen för man in dessa substanser, som endast förekommer i laboratorier, förbi kroppens skyddsbarriärer i luftvägarnas slemhinnor och lymfstationer vilket medför att den långsamma mognadsprocessen under inkubationstiden uteblir. Det för bl.a. med sig att immunsystemet blir sämre aktiverat och skyddet som byggs upp blir svagare och håller kortare tid. Det visar sig bl.a. i att mängden antikroppar i blodet efter en vaccination är lägre än efter genomgången naturlig mässling. Fem till 10 % av de vaccinerade reagerar dessutom otillfredsställande eller inte alls. För mässling har det fått katastrofala följder för
främst spädbarn och vuxna (se under mässling).

Förutom att vaccinerna är laboratorieframställda och inte längre liknar de naturligt förekommande smittämnena är mängden smittämne som injiceras många gånger större än vad som förekommer vid naturlig smitta.

 


Sida 8-9 – Varför vaccinering?

Nu över till den inledande frågan varför barnen erbjuds vaccinering och de svar som brukar ges.

”Innan vaccinationerna började dog många människor i epidemiska sjukdomar.”

Alla uppgifter till den statistik som redovisas här är i olika delar hämtade ur Allmän hälso- och sjukvård”, ”Svensk epidemistatistik”, ”Tjänsteläkarrapporten” Epid. avd. SBL. ”Dödsorsaksregistret”, Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen. Tidvis förekommer olika siffror för samma sjukdom varför man som alltid när det gäller statistik bör se till trender i en utveckling snarare än ta fasta på enskilda värden.

Mitt förtydligande för sökbar text: nedan grafer för insjuknande och dödsfall, före och efter vaccinering infördes, gällande difteri, tetanus (stelkramp), polio, kikhosta, Haemophilus influenzae typ b (Hib), mässling, påssjuka.

Samt scharlakansfeber som är ett bra exempel på en sjukdom som minskat dramatiskt för insjuknade och försvunnit för dödsfall – utan att något vaccin har funnits.

 


Sida 12-27 – ”Det är vanligt med svåra komplikationer och livslånga men vid dessa sjukdomar.” ”Vaccination skyddar effektivt mot sjukdomar.”

Sanningshalten i dessa två svar skall nu prövas för varje sjukdom och motsvarande vaccination genom att se på kända fakta under följande rubriker.

Läs hela prövningen: Vaccinationer – fördelar och nackdelar – Jackie Swartz

Några axplock:

Difteri är en typisk armodssjukdom som framförallt dyker upp i samband med krig och fattigdom.

Hos normalbefolkningen i Sverige tycks risken att insjukna i difteri vara försumbar och skyddseffekten efter grundimmuniseringen (3 injektioner) vara osäker, samtidigt som vaccinationerna innebär risk för biverkningar.

Ju tidigare en vaccination ges desto större är risken för komplikationer fram till omkring 3 års ålder då utvecklingen av centrala nervsystemet är som mest sårbart. Detsamma gäller troligtvis också immunsystemet. Eftersom man i dag dessutom kombinerar difteri med 4 (fyra) andra vacciner i samma injektion torde den sammanlagda risken för biverkningar och komplikationer vid ett och samma vaccinationstillfälle vara större, samtidigt som skyddseffekten för vissa vaccin tycks bli sämre.

Mellan 1969 och 1985 rapporterades 61 fall av stelkramp i Sverige (Fig. 2).I de flesta fall var det osäkert om vaccination hade förekommit och vid misstänkta fall var antalet vaccinationer oklart. Tio stelkrampspatienter hade helt säkert strax innan insjuknandet vaccinerats och 12 patienter hade helt säkert aldrig vaccinerats. Endast 1 fall gällde ett barn 13 år gammalt, som med all sannolikhet var delvis och eventuellt fullt vaccinerat. Övriga sjuka var i åldern 20 till 80 år. Den klart övervägande delen var över 50 år. De flesta kom från landsbygden och många hade infekterats under arbete i trädgård eller jordbruk. Två fall inträffade i storstad och en av dessa var drogmissbrukare. Tidigare iakttagelser av stelkramp i städer gäller mestadels drogmissbrukare.

Sista stora polioepidemin i Sverige var 1953 med över 5000 poliofall som sjönk till drygt 200 fall 1957 innan vaccinationen hade börjat. Kurvan över dödstal för polio visar också en klar nedgång innan vaccinationen började (Fig. 3). Man anser att poliovirus upphörde att cirkulera i Sverige 1963.

Men poliovirus, oftast virus från vaccin, har påvisats i avloppsvatten i Sverige under 1970- och 80- talen.

Det är troligtvis importfall från människor som vaccinerats med poliovirus att dricka och dessa virus är fortfarande levande men försvagade, medan vaccinet i Sverige är avdödat.

De flesta länder i världen använder det levande försvagade viruset och de poliofall som förekommer i västvärlden idag är framförallt framkallade av vaccinet och inte smitta på naturlig väg. Det finns fall rapporterade i Finland där också fullt vaccinerade insjuknat i polio.

Kikhostevaccinet togs bort 1979 p.g.a. dålig skyddseffekt och risk för oacceptabla biverkningar. Ingen vet idag om de nya kikhostevaccinen är bättre i något avseende.

Som vi såg när immuniteten för kikhosta beskrevs saluför man idag ett vaccin där man inte vet var den skyddande nivån ligger och om det finns ett skydd vet man inte hur lång tid det räcker.Biverkningsregistret visar tydliga risker för allvarliga neurologiska biverkningar och kikhostevaccinet tycks utgöra den största risken av alla vaccin för denna typ av komplikationer även i andra länder.

Riskerna för allvarliga konsekvenser av kikhosta är störst under de första 3 månaderna och då har vaccinationen ännu inte börjat. Vid vaccination kan man tänka sig att ett acceptabelt skydd först uppstått tidigast efter den 2:a injektionen, alltså då barnet är drygt 5 månader gammalt och vid 6 månaders ålder klarar barnen vanligtvis av kikhostan.

Ser man på statistiken över kikhosta efter kikhostevacccinets borttagande 1979 har antalet insjuknade under den senaste 10-årsperioden ökat märkbart fram till att de nya vaccinen kom 1996, medan däremot antalet dödsfall i kikhosta under samma period har minskat. Siffrorna för dödsfall i kikhosta under vaccinationsperioden 1951-1978 visar sammanlagt 90 fall (Fig. 4), vilket betyder i genomsnitt 3,3 barn/år, medan antalet dödsfall 1979-1995, då inget kikhostevaccin fanns, endast var 0,35 barn/år.

Antalet dödsfall under vaccinationsperioden var således 3 gånger större än under den vaccinationsfria perioden – trots att antalet insjuknade i kikhosta under vaccinationsperioden tidvis var betydligt lägre.

Enligt dödsorsaksstatistiken från 1987 (innan dess finns inte Hib upptagen som egen sjukdom) fram till 1996 finns det 4 dödsfall i Hib registrerade – ett -87 (yngre än 1 år), ett -90 (1-2 år gammal) och två -92 (ett barn yngre än 1 år och en äldre på 71 år). Således mindre än ett dödsfall/år innan vaccinationen började och en nedgång i antalet bakteriologiska diagnoser från i genomsnitt drygt l00/år (1988-1991) – innan vaccinationen, till knappt 5O/år (1992-1997) efter vaccinationen började.

Dessa siffror skall ses mot bakgrund av kända biverkningar som kan ge livslånga komplikationer och dödsfall. Några undersökningar kring konsekvenserna på längre sikt har inte hittats, men en av flera tänkbara följder av vaccinationen kan illustreras med ett exempel från Finland som började vaccinera mot Hib 1986. Antalet Hib-fall minskade successivt till nästan noll 1991 men samtidigt noterades att antalet barn som insjuknade i annan infektion (invasiv pneumokockinfektion, som ger blodförgiftning, lunginflammation eller hjärnhinneinflammation) ökade i motsvarande grad! Slutsatsen från de finska forskarna blev att minskningen av Hib genom vaccination troligtvis banade vägen för ökad smitta av annan infektion. Genom en vaccination rubbas och förändras barnets inre ekologiska miljö, som är i intimt samspel med den yttre miljön och varje tvingande förändring (manipulation=konstgrepp) i en balanserad ekologi har sitt pris – i naturen som i människan.

Men vad blev nu konsekvensen av utvecklingen i Finland – att Hib avtog och en annan allvarlig infektion ökade: ”en ökning i invasiv pneumokockinfektion betonar behovet av ett effektivt pneumokockvaccin för småbarn”!? Från England och Tyskland finns rapporter om ökning av öron- och lunginflammationer med andra typer av Haemophilus, alltså icke-b. Några av dessa typer ger idag hjärnhinneinflammation hos äldre barn och det återstår att se om också spädbarn kommer att insjukna i hjärnhinneinflammation smittade av dessa andra typer av Haemophilus influenzae som vaccinationen inte skyddar mot.

Mässling tillhör de s.k. barnsjukdomarna som man förr i tiden såg till att barn fick innan de började skolan. Man visste att barnen mådde bra av att gå igenom mässling.

Formulerat på annat sätt kan man säga att barnsjukdomarna ansågs vara nödvändiga kriser med möjlighet för barnen att utveckla inneboende egenskaper och förmågor.

I Hemmets läkarbok från 1930-talet ansågs mässling vara en relativt harmlös sjukdom som med riktig omvårdnad gjorde att knattarna tillfrisknade utan större problem. Man kan därför fråga sig vad det är i vår moderna tid med god levnadsstandard, hygien, näring och allmän hälsa som har gjort att mässling nu anses så livshotande att den med hjälp av vaccination skall utrotas från vår jord. Den första officiella anledningen till att vaccinationen infördes var nationalekonomisk.

Det skulle bli billigare för landets ekonomi att betala för vacciner än att betala föräldrar hemma för vård av sina barn. När inte tillräckligt många föräldrar ”nappade” tog man fasta på risken för den allvarliga komplikationen med hjärninflammation, vilket fick önskad effekt (pers. meddelande från barnläkare).

Mot bakgrund av det som redan har sagts tycks risken för hjärnkomplikationer med bestående men av sjukdomen vara kraftigt överdriven och inte större än risken efter vaccination.

Kan det vara så att mässling i sig vanligtvis inte är så allvarlig, men att den, som alla sjukdomar, kan bli allvarlig om den behandlas fel?

Kan det vara så att den ofta förekommande symtomatiska behandlingen med febernedsättande medel och antibiotika, som sätter ner motståndskraften immuniteten, är den huvudsakliga orsaken till den allvarliga komplikationen med hjärninflammation?

Det nya som tillkommit i behandlingsform i modern tid är framförallt användning av febernedsättande medel och antibiotika, vilket gör frågan berättigad.

Mässling skördar fortfarande många liv i u-länderna och där är vaccinationerna helt på sin plats.

Ett alternativ för att hjälpa barnen i dessa länder vore också att WHO skulle satsa alla vaccinationspengar (miljarder dollar/år) på att höja ländernas levnadsstandard med bl.a. bättre hygien och näring som skulle kunna få dödligheten i mässling att sjunka lika säkert som det gjorde i Sverige – utan vaccinationer (se fig. 6).

Mässlingsepidemin i Järna tillsammans med andra studier visar att mässling vanligtvis medför en positiv utveckling både på kort och lång sikt. Spädbarn till mödrar som genomgått mässling får en betydligt starkare immunitet än barn till mödrar som vaccinerats mot mässling. Det betyder att den specifika immuniteten är starkare efter smitta med naturligt mässlingsvirus.

Fullständig genomgången mässling ger ett säkert skydd mot sjukdomen livet ut medan vaccinationen ger ett osäkert skydd med risk för allvarliga följder.

Sjukdomen under barnaåren förhindrar dessutom risken att insjukna som äldre med risk för svåra livslånga komplikationer.

Det är sedan länge känt att cancerpatienter mer sällan haft barnsjukdomar. En senare studie visar på liknande samband, men inte så entydigt.

En annan studie visar att allergiförekomsten bara är hälften så stor bland barn som i förskoleåldern haft mässling jämfört med dem som vaccinerats eller ej haft sjukdomen. En nyligen publicerad studie med över 6000 barn från fem europeiska länder visar samma resultat. Dessa resultat tyder på att genomgången mässling även tycks påverka den generella immuniteten positivt. Motståndskraften för andra sjukdomar ökar.Fakta talar för att genomgången mässling stärker barnets specifika och generella immunitet och bidrar till en positiv utveckling både kroppsligt, själsligt och socialt. Både för barnets och samhällets bästa borde massvaccinationen av mässling omvärderas fortast möjligt.Eftersom mässling i övre tonåren och senare i livet kan ge allvarliga komplikationer med bestående men finns det anledning att överväga en vaccination då, om man dessförinnan inte haft mässling.

Forskningsresultat från England och Amerika visar att kvinnor som i barndomen haft påssjuka mindre ofta insjuknar i äggstockscancer.

Det enda godtagbara skälet till att vaccinera mot påssjuka skulle vara att förhindra de mycket sällsynta riskerna för sterilitet och dövhet, som dock också kan förekomma vid vaccination. Ingen kan idag med säkerhet säga om den naturliga smittan eller vaccinationen utgör den största risken för dessa komplikationer.

Man bör beakta att ju fler barn som vaccineras mot påssjuka desto större är risken för ovaccinerade att insjukna högre upp i åldrarna med större risk för bl.a. dessa allvarliga komplikationer. Alltså risken för allvarliga komplikationer ökar p.g.a. den tilltagande vaccinationen. Likadant är förhållandet för de övriga sjukdomarna som ingår i kombinationsvaccinet. Med tanke på risken för allvarliga komplikationer i samband med könsmognad, kan man vänta med vaccinering till strax innan puberteten, vilket man också insåg och gjorde tidigare.Föräldrar som varit med om barnets påssjuka berättar, liksom efter genomgången mässling hur det nu på olika sätt mognat och framförallt blivit mer självständigt.

Vaccination mot röda hund har framförallt tagits fram för att förhindra att gravida insjuknar med risk för allvarliga fosterskador. Flickor i förpuberteten som är osäkra på om de haft röda hund, kan få svar genom ett enkelt blodprov. Saknas skydd kan man i den åldern ta en vaccination – så som man gjorde tidigare. Ur epidemiologisk synvinkel vore det mest gynnsamma att ge vaccinationen så sent som möjligt för att spridningen av den naturliga smittan skall kunna nå så många som möjligt. Dessutom torde risken för vaccinbiverkningar minska betydligt om vaccinationen kom senare i livet.Den tidiga vaccinationen vid 18 mån, som idag också gäller pojkar, betyder mindre möjligheter för de ovaccinerade att få immunitet genom sjukdomen och att risken för insjuknande högre upp i åldrarna ökar. På det viset ökar risken för smitta av ovaccinerade gravida och därmed risken för tidiga fosterskador.Som vi sett tidigare ger genomgången mässling specifik immunitet (mot mässling) och enligt vissa undersökningar generell immunitet (mot t.ex. allergi). Det finns anledning att tro att resultatet är samma efter genomgången röda hund. Man bör således se till att flickor i förpuberteten har utvecklat skydd mot röda hund. Visar ett blodprov att det inte finns ett skydd kan en vaccination tas. Många fertila kvinnor har ett fullgott skydd utan tidigare tydliga symtom på röda hund.

För övrigt har röda hund alltid ansetts som en banal sjukdom och det finns ingen anledning att tro att det skulle vara annorlunda idag.

 


Sid 28-29

”En sjukdom innebär alltid enbart en fara för barnets
hälsa och utveckling”

En sjukdom innebär alltid en fara för barnets hälsa och utveckling – men inte bara det.

En kraftig förkylning kan vara början till en lung- eller hjärnhinneinflammation, men också början till en behövlig vila i sängen långt bort från vardagens påfrestande intryck på lekis eller i skolan. Att äntligen få bli ompysslad av en förälder som äntligen får möjlighet att i lugn och ro ägna sig åt sitt barn så länge det behövs. Efter genomgångna sjukdomar kan föräldrar ofta berätta hur deras barn blivit allmänt friskare och mognat kroppsligt, själsligt och socialt. Från att tidigare ofta varit irriterat finns nu ett lugn och tålamod och aptiten och sömnen har blivit bättre än någonsin. Barnen tycks känna sig mer hemma i sin kropp, behärska den bättre och känner sig därmed mer hemma i livet överhuvudtaget. Dessa förändringar märktes tydligt i samband med mässlingsepidemin i Järna 1995-1996.

Undersökningar tyder på att barn som haft mässling har mindre risk att få allergi och även skyddet mot andra sjukdomar tycks stärkas – cancer, diabetes, reumatism etc. Sjukdomar kan ses som ett kristillstånd, en kris som möjliggör en utveckling på samma sätt som man inom psykologin talar om utvecklingskriser. All utveckling förutsätter prövningar som övervinns för att möjliggöra nya steg i livet. Sjukdomar tycks vara en lika naturlig del i barnets liv som hälsan, ja det tycks många gånger som om sjukdomar är en förutsättning för att barnet skall bli friskt och kunna utvecklas optimalt utifrån sina individuella förutsättningar. Det är en uppgift för oss alla att lära känna sjukdomarnas inneboende möjligheter, vad de vill säga oss, och hur vi skall använda dem för att på ett riktigt sätt komma vidare i livet.

Motsatsen är förhållningssättet inom sjukvården – ångest inför alla sjukdomar som till varje pris skall förhindras genom t.ex. vaccinationer.

 


”Det är samhällsekonomiskt billigare att vaccinera alla barn än att betala föräldrar hemma med sjukt barn”

Dagens ekonomiska kalkyler kring vaccinationer utgår från en vårdkostnad för varje beräknat sjukt barn, som sedan jämförs med kostnaden för varje vaccindos. Dessa beräkningar visar att samhället tjänar ett antal miljoner och vaccinationen tycks således lönsam.

I dessa beräkningar har man vanligtvis inte tagit med någon kostnad för sjukvård i samband med vaccinbiverkningar.

Ser man till de kända biverkningar som redovisats här och samtidigt tar hänsyn till hur vissa sjukdomar stärker barnets allmänna hälsa med betydligt minskad risk att insjukna i allvarliga sjukdomar senare i livet förstår man hur ofullständiga dagens ekonomiska beräkningar är.

Kunskaperna om kända biverkningar är så omfattande och allvarliga att samhällets vårdkostnader för detta troligtvis är mångdubbelt mer än utgifterna för vacciner. Räknar man dessutom in lidandet för varje barn med tillhörande familj finns det inget försvar för dagens massvaccination av barn.

För barn med medfödda allvarliga sjukdomar kan en infektionssjukdom innebära livshotande tillstånd och då är vaccinering en självklarhet.

 


Allmänna kommentarer till biverkningar efter vaccinationer

Rapporter om biverkningar efter vaccinationer visar att många aldrig rapporteras i förhållande till förväntade biverkningar.

Det gäller både de som förekommer ofta, mer sällan eller är sällsynta. Hur stor underrapporteringen eller mörkertalet är vet ingen säkert, men att fenomenet finns är allmänt känt.

Inkomna rapporter till Läkemedelsverket sjunker efter en tid för varje år efter ett vaccin har införts, dock utan att biverkningsfrekvensen i praktiken har avtagit. Samma mönster finner man för andra nyregistrerade läkemedel.

 

Kortsiktiga effekter av biverkningar efter vaccination

Innan ett vaccin får användas genomgår det olika tester som avslutas med prövning på människan. Under denna tid registreras biverkningar som sedan sammanställs i läkemedelsförteckningen FASS som vanliga, mindre vanliga och sällsynta biverkningar. När sedan vaccinet kommer till användning är läkare enligt lag skyldiga att rapportera mindre vanliga och sällsynta biverkningar under de första två åren, därefter upphör anmälningsplikten. Vanliga biverkningar däremot behöver aldrig rapporteras. Allvarliga eller nya oväntade biverkningar och sådana som tycks öka i frekvens eller allvarlighetsgrad måste alltid rapporteras, oavsett när vaccinet infördes. Som allvarlig biverkning menas sådan som är dödlig, livshotande, invalidiserande eller medför betydande funktionsnedsättning eller behov av sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård.

Vi kan utifrån dessa föreskrifter förstå varför så få biverkningar uppmärksammas och rapporteras:

Läs vidare här Vaccinationer – fördelar och nackdelar – Jackie Swartz

 

Långsiktiga effekter av biverkningar efter vaccination

Sjukdomar med risk för hjärn- och hjärnhinneinflammation med livslånga neurologiska komplikationer är de mest fruktade. Alla vaccin är primärt framtagna för att förhindra dessa komplikationer, men eftersom vaccinen ”härmar” den riktiga sjukdomen kan man tänka sig att dom också kan framkalla de allvarliga komplikationer som sjukdomen kan ge. Att så är fallet vet vi från kända biverkningar efter vaccinationer (se t.ex. under mässling), men i vilken omfattning är oklart. Många forskare menar att risken för allvarliga komplikationer oftast är betydligt större efter sjukdom än efter vaccination, men om så är fallet återstår att bevisa.

Vaccinationernas skadeverkan på hjärnan har studerats sedan början på 1920-talet och bl.a. i samband med upprepade smittkoppsvaccinationer.

Efter ett antal obduktioner på barn som dött i samband med smittkoppsvaccination på 1920-talet i Tyskland fastställde professor Lucksch från Prag att orsaken till dödsfallen var hjärninflammation orsakade av vaccinationen. Därefter kom en rad symtom som uppträdde efter en smittkoppsvaccination att räknas till post vaccinationsencephalit (tecken på hjärninflammation efter vaccination), t.ex. apati, medvetslöshet, ökat sömnbehov, kraftig huvudvärk, omotiverade skrik, krampanfall. Således mycket tydliga symtom som varje läkare och förälder reagerar inför.

På den tiden vaccinerades alla barn i allmänhet efter 3 års ålder, men på 1940-talet, 20 år senare ändrades debutåldern så att all smittkoppsvaccination skulle ske före 3 års ålder. De flesta barn kom då att vaccineras mellan 1-2 års ålder. Även då dog barn i samband med vaccinationer men vid obduktionerna fann man en förändring av hjärnan som var betydligt mindre än hos de tidigare obducerade barnen som var vaccinerade efter 3 års ålder. Man såg alltså att barn vaccinerade före 3 års ålder uppvisade en annan typ av hjärnskador än barn vaccinerade efter 3 år, men orsaken till denna skillnad förstod man inte. Lösningen kom genom den holländske patologen E. de Vries som kunde visa att det lilla barnets hjärna fram till omkring 3 års ålder är för omogen för att kunna reagera på ett specifikt sätt (med inflammation) på den skada som en vaccination kan ge utan skadan blir mer diffus och generell. Detta sätt att reagera kallar de Vries en postvaccinencephalopati med andra ord, en generell hjärnskada efter vaccination.

Eftersom hjärnförändringarna (encephalopatin) före 3 års ålder är små kan man också förvänta sig att symtomen är milda, diffusa och därför ibland helt förbises eller tolkas felaktigt. Till dessa symtom hör bl.a. trötthet, aptitlöshet, kräkningar, initiativlöshet och irritation. Spädbarn med irritation gnider eller slår huvudet mot sängkanten eller något annat hårt. Det är barnets enda sätt att försöka mildra den smärta och tryckkänsla som kommer från huvudet. Kort sagt, hos det lilla barnet kan alla beteendeförändringar efter en vaccination vara en hjärnretning, mer eller mindre snabbt övergående.

En del barn får handikapp för livet. Även dödsfall finns rapporterade, dock utan att man medger klara samband med vaccinationen.

 

Hjärnskada som orsak till barnpsykiatriska problem.

Antalet barn och ungdomar som behöver psykiatrisk hjälp har ökat lavinartat det senaste årtiondet. Allt fler barn visar oroligt beteende med svårigheter att koncentrera sig, behärska sina kroppsrörelser och utveckla en normal social förmåga. Antalet elever med behov av extra resursperson i skolan ökar samtidigt som våldet bland ungdomar i skolan tilltar.

Den naturliga medfödda respekten för mänskligt liv förbyts i råa sparkar och slag på oskyldiga jämnåriga som i dag kan sluta med knivhugg och dråp. Det visar sig ett beteende där allt fler allt mindre tycks kunna ta sina sinnen i fullt bruk. Vi ser ett fenomen i tiden som ökat på kortare tid än en generation, vilket betyder att orsakerna till förändringen mer finns att söka i vår omgivning än i arvet. Det genetiska och sociala arvet påverkar oss alltid och är en del i konstitutionen, som i sin tur gör oss disponerade att bättre eller sämre klara av olika prövningar i livet. Mycket i vår omgivning påverkar våra barn på ett destruktivt sätt och att allt fler far illa ser man inte minst på den stora ökningen av barn och ungdomar som behöver psykiatrisk hjälp.

Inom barn och ungdomspsykiatrin har man länge studerat orsakerna till beteendestörningar och menar att ”hjärnskada ökar kraftigt risken att ett barn skall utveckla psykiatriska problem”.

Läs vidare: Vaccinationer – fördelar och nackdelar – Jackie Swartz

 


På vetenskapens nuvarande ståndpunkt

I samtal och diskussioner med läkare och andra företrädare för barnvaccinering hävdas det alltid att kunskapen om vaccinationernas betydelse grundar sig på vetenskapliga resultat. Den som inte kan argumentera i vetenskapens namn kallas för en flummare eller grönavågenmänniska, vet inte vad han talar om och tas följaktligen inte på allvar.

Föräldrar som vill veta mer om eventuella biverkningar med en vaccination anses inte veta vad som är bäst för sitt barn och själva ifrågasättandet av vaccinationen visar att man inte har en aning om vaccinationernas betydelse för barnets hälsa – grundat på vetenskapliga undersökningar.

Men det finns idag tillräckligt med fakta som visar hur bräcklig grund den vetenskapliga argumenteringen för vaccination står på och varför den är så bräcklig förstår vi bättre om utgångspunkten för själva vetenskapen granskas närmare.

Den medicinska vetenskapen utgår från den materialistiska naturvetenskapen som menar att man bara kan få sann kunskap om det som går att mäta och väga och redovisa i siffror och tabeller. Det betyder att allt som inte går att iaktta under mikroskopet, blir synligt genom röntgen eller något annat instrument inte går att få exakt kunskap om och kan därför inte vara föremål för sann vetenskap.

Man talar också om en reduktionistisk världs- och människobild – den materialistiska naturvetenskapen har reducerat människan till hennes materiella, fysiska delar och för sin forskning uteslutit det icke-materiella i människan – hennes tankar och känslor, hennes själ och ande, hennes jag – det individuella och unika i varje människa. Konsekvensen av detta förhållningssätt har blivit att man söker orsaken till en sjukdom i den materiella delen av människan, i de biokemiska processerna in i minsta cell.

Denna vetenskap antar att verkligheten beror på inneboende krafter i materien och att sättet på hur materien är sammansatt och strukturerad är orsaken till olikheterna som visar sig. Det betyder att orsaken till en sjukdom blir mer förståelig ju mindre delar av kroppen man kan se och till sist är människans liv ingenting annat än summan av hennes olika biokemiska processer ner på molekylär nivå.

Vardagen själv visar oss att just det som vetenskapen har reducerat, inte intresserat sig för är den del av människan som söker meningen med livet och sätter upp mål för framtiden, gör erfarenheter och kommer till nya insikter. Det är den överordnade kraften i varje människa – vårt jag – som behöver kroppen för att förverkliga det man har tänkt, känner och vill med sitt liv – men aldrig är identiskt med kroppen och de biologiska processerna. Denna jagkraft genomtränger ständigt varje fiber, varje cell i kroppen och syns indirekt i de biokemiska processerna ner på minsta molekylär nivå och när jaget av olika anledningar inte kan försvara sig, inte kan hävda och utveckla sin integritet i förhållande till yttervärlden blir vi sjuka. Materien kan aldrig vara orsaken till en sjukdom, däremot ser man följderna av ett sjukdomsförlopp i kroppens olika processer.

Även här gäller uttrycket att helheten är mer än summan av delarna och så länge kunskapen om vaccinationens betydelse för barnens hälsa bara utgår från delarna, vad som händer i kroppen, i immunsystemet och inte tar med jagets och själens roll för hälsan blir det omöjligt att förstå varför vi är friska eller bli sjuka, blir det obegripligt varför vissa smittade barn insjuknar medan andra smittade förblir friska. En förståelse för det individuella i varje barn ger oss inte bara möjlighet till individuell omvårdnad och medicinsk behandling med olika naturmedel utan också ställningstagande till vaccinering vid behov. Till sist är det också så att alla, vetenskapsmän, läkare och föräldrar dagligen möter helheten, är inne i helheten – men är olika medvetna om helheten. Det ligger i allas intresse att vi hjälper varandra att hitta vägar som leder till vårt gemensamma mål – för hela barnet bästa.

Läs vidare om ”Barnets natur”, ”Sjukdom och öde”: Vaccinationer – fördelar och nackdelar – Jackie Swartz

 


Sammanfattning

Frågan om fördelar och nackdelar med sjukdom och vaccination är inte enkel att besvara och kan inte heller få ett riktigt svar utan hänsyn till varje enskilt barn. Därför kan massvaccination under rådande omständigheter i Sverige och västvärlden aldrig försvaras.

Påståendet att vaccinationerna är orsaken till nedgång i dödlighet av aktuella infektionssjukdomar motsägs av den redovisade statistiken, som dock visar att vaccinationerna bidragit till att färre barn insjuknar. Om det innebär något positivt för barnens hälsa på kort och framförallt på lång sikt återstår att se. Om det är friskt att inte kunna bli sjuk är det bra med vaccinationer, men om sjukdomar kan innebära något positivt för barnets utveckling skadar vaccinationer hälsan.

Allt fler forskare menar att vissa infektionssjukdomar behövs för att immunsystemet skall mogna och därmed minska risken för utveckling av t.ex. allergi. Generellt har varje vaccin biverkningar som visar att det påverkar hjärnan.

Barn med svagare konstitution är därmed mer disponerade för hjärnskador som kan hämma barnets psykiska, immunologiska och hormonella utveckling. Det skulle kunna vara en av flera orsaker till ökningen av våra tidssjukdomar bland barn – allergi, astma, sockersjuka, reumatism, ADHD, DAMP, autism etc. Fall av plötslig spädbarnsdöd tycks också kunna orsakas av vaccinationer.

Vaccinationer kan således skada barnens hälsa genom att förhindra en sjukdom och samtidigt ge biverkningar med komplikationer på kort och lång sikt.

Varje sjukdom innebär en risk för mer eller mindre allvarliga komplikationer på kort och lång sikt och dessa måste vägas mot vaccinernas olika biverkningar.

Under barnets 2-3 första levnadsår är centrala nervsystemet som mest sårbart och därmed övriga kroppsfunktioner och risken för vaccinbiverkningar torde vara störst då. Detta sammanfaller med tidpunkten då den s.k. blod-hjärnbarriären bildas och barnet för första gången säger jag om sig själv.

Det markerar en fysisk och själslig gräns till yttervärlden som innebär att barnet på ett annat sätt än tidigare kan bryta ned och försvara sig mot alla former av yttre och inre ämnen och intryck. Vaccinationer mot barnsjukdomarna mässling, påssjuka och röda hund kan i allmänhet uteslutas med undantag för barn med allmänt nedsatt hälsa, t.ex. medfött gravt hjärtfel.

[…]

Vi kunde inledningsvis konstatera att den sjunkande dödligheten i infektionssjukdomar i första hand inte berodde på vaccinationerna och även att insjuknande i epidemiska sjukdomar hade minskat betydligt innan vaccinationerna började.

Den huvudsakliga orsaken till dessa fenomen var en successiv förbättring av befolkningens allmänna levnadsstandard med bättre bostäder, hygien och näring.

Det var således åtgärder som stärkte det generella immunsystemet samtidigt som barnsjukdomarna, som alla skulle ha, stärkte det specifika immunsystemet.

Trots att berörda myndigheter och forskare känner till den huvudsakliga orsaken till den förbättrade hälsan satsar man idag världen över på vaccinationer som skall skydda människan från sjukdomar, det vill säga i bästa fall skydda, för ingen kan bli frisk eller friskare av vaccination.

Den logiska slutsatsen borde i stället vara att fråga hur vi kan fortsätta att på ett mer naturligt sätt stärka immunsystemet. Det skulle gagna både det enskilda barnet, familjen och samhället i övrigt.

 


Läs ”En livsstil som stärker immunsystemet” och resten av häftet här: Vaccinationer – fördelar och nackdelar – Jackie Swartz

 


Se även detta avsnitt Kalla Fakta från omkring år 2000. Med dagens mått mätt ett förvånansvärt ärligt avsnitt om barnvaccinationer – om dess skador, om korruption och mörkläggning.

Publicerat i Autism - och liknande tillstånd/syndrom, Hälsa - miljö - livsåskådning | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Biotillgänglighet – effektiva kosttillskott eller pengar i sjön?

Varför använder vi kosttillskott med grundläggande och essentiella näringsämnen, vitaminer, mineraler, fettsyror, aminosyror, örtpreparat med mera?

Personligen tar jag flera olika tillskott några gånger dagligen för att nå önskade resultat, för att min kropp ska få tillgång till allt den behöver så att jag kan må och fungera som allra bäst. Jag vill ha effekt, alltså verkan av det jag betalar för och stoppar i mig. Jag vill ha valuta för pengarna och inte bara skylta med något som låter fint eller korrekt i vissa kretsar. Jag vill absolut inte tillföra mig något som min kropp inte alls kan tillgodogöra sig utan som istället blir en belastning för mitt system, alternativt en enbart onödig och kostsam toalettgödning.

För det första bör du försäkra dig om att det som står på produkten du köper, är vad som finns däri och ingenting annat, att produkten är ren och säker – d.v.s. att tillverkning sker i en fabrik som följer GMP-standard. Se gärna till att råvarorna är biologiskt odlade- GMO-fria och utan kända allergener. Hur mycket kunskap, forskning och utveckling finns i företaget som tar fram och marknadsför produkterna? Lita hellre på ett företag som har kunskap om så väl produkter som marknad och som har grundvärderingen att befrämja hälsan hos sina medmänniskor.

Du bör också ta reda på hur mycket av det vitala innehållet som kan absorberas och användas på cellnivå i din kropp, vilka ämnen som samverkar och genererar synergieffekt samt vilka som istället motverkar upptag av andra viktiga näringsämnen. Tänk på att megadoser av enskilda ämnen inte alltid är något positivt utan faktiskt onaturligt (men kan med stor framgång användas i speciella fall/sjukdom) och att i de flesta fall är mängden du (enligt förpackningen) intar långtifrån densamma som mängden din kropp kan använda.

Här nedan relevanta fakta saxad från andra källor så att det inte bara är mina ord:


Biotillgänglighet – hur snabbt en substans, till exempel kosttillskott eller medicin, bryts ner och tas upp av ett levande system

Vissa tillskott är inte effektiva av den enkla anledningen att de aldrig helt tas upp av kroppen.

Hur effektivt ett tillskott är avgörs av hur snabbt kärnelementen i tillskottet, oavsett om detta är vitaminer, mineraler, enzymer eller örter, hittar fram till den del av kroppen som de är avsedd för.

Kosttillskott intas ofta i form av kapslar eller tabletter. De sväljs och precis som mat tas de om hand av matsmältningsapparaten, via tarmarna tas näringsämnena upp av blodomloppet och genom någon fantastisk närings-GPS lyckas de ta sig fram till de system eller organ i kroppen som de är avsedda för. Först när näringsämnena nått sin slutdestination kan de börja arbeta, så ju snabbare och ju mer effektivt de tar sig fram, desto bättre för oss. Vissa tillskott är inte effektiva av den enkla anledningen att de aldrig helt tas upp av kroppen.

En sak man bör vara medveten om är att tillverkare av kosttillskott ofta hävdar att de har skapat en produkt med maximal biotillgänglighet, men så enkelt är det inte. Två faktorer är avgörande: själva kosttillskottet och din egen kropp.

Vad beträffar kosttillskottet självt är det avgörande vilken format det har, hur lång tid det tar för det att brytas ned och tas upp (dvs. hur snabbt det viktiga innehållet kan börja jobba), vilken kvalitet samt vilken sammansättningen ingredienserna har.

Vissa näringsämnen tas upp snabbare när de kombineras med andra näringsämnen. Till exempel kan ett kalciumtillskott även innehålla vitamin D eftersom det ökar kroppens förmåga att ta upp kalcium.

Den andra delen av ekvationen är du. Din kropp är unik. Vi är alla olika. Så oavsett hur biotillgängligt ett kosttillskott är i teorin, spelar det stor roll vem det är som äter det.

Viktiga faktorer är allt från ålder, kön, allmän hälsa, matsmältningsapparatens skick (vilket också kan förbättras med rätt tillskott) och vilken tidpunkt på dagen tillskottet tas, till om du äter mat i samband med att du tar tillskottet eller inte.

Dessutom måste du tänka på vilka näringsbehov du har. Växande barn, åldrande vuxna och gravida kvinnor har alla mycket olika behov som påverkar hur lätt ett tillskott tas upp av kroppen.

All den här vetenskapen bygger i grund och botten på sunt förnuft. Ju snabbare du kan tillgodogöra dig alla de bra sakerna i ett kosttillskott, desto snabbare kan de börja jobba på att påverka din hälsa och din energinivå positivt. Så, genom att ta dig tid att förstå hur biotillgänglighet fungerar kan du fatta välinformerade beslut om vilka kombinationer som passar dig.

Hela texten finner du här.


Kort om synergiprincipen

Det är ytterst viktigt att man tänker på att näringsämnen samarbetar för bästa effekt och kroppens välbefinnande. I naturen finns näringsämnen sammansatt i en synergistisk sammanhållning.

C-vitamin finns alltid tillsammans med synergisterna, bioflavonoider. De kompletterar varandra och förstärker varandras effekt.

När man köper tillskott och intar tillskott är det viktigt att man kompletterar isolerade näringsämnen som t.ex. enskilda B-vitaminer med ett B-komplex och C-vitamin med bioflavonoider. Man minskar risker för biverkningar samt förstärker effekten och bibehåller balansen. I växtbaserade tillskott eller matkoncentrat så finns den naturliga balansen inbakad men när man intar stora doser av isolerade eller syntetiska näringsämnen, t.ex. C-vitamin i form av askorbinsyra, så är det bra att man kombinerar det med ett multivitamin/mineraltillskott. Inget enskilt näringsämne fungerar i ett vakuum liksom kosttillskott som inte heller fungerar väl i ett vakuum. De ska bygga på en grund av en balanserad kost.

Mer info och källhänvisning hos Kurera.se


Medicinsk ordbok: biotillgänglighet
den andel läkemedel som når blodet och ger effekt vid det avsedda verkningsstället.

Wikipedia: Biotillgänglighet (Biologisk tillgänglighet) är ett begrepp inom farmakologi som visar hur stor del av ett läkemedel som når systemkretsloppet (blodet) i en organism, ofta underförstått människa. Mer exakt mäter kvoten hur stor fraktion av ämnen som administreras oralt når cirkulationen i jämförelse med hur mycket som når cirkulationen vid intravenös administration. Ämnen där biotillgänglighet kan vara relevant är till exempel läkemedel, vitaminer eller gifter. Biotillgängligheten uttrycks i procent där en hög procentsats innebär att mycket av ämnet eller läkemedlet tas upp i kroppen.

Nested Naturals: The National Institute of Health’s Office of Dietary Supplements defines bioavailability as “the amount of (a given nutrient) in food, medications and supplements that is absorbed in the intestines and ultimately available for biological activity in your cells and tissues”.

When a nutrient is highly bioavailable, it can be digested and absorbed a high percentage of the time and in a dependable way. When it’s poorly bioavailable, digestion and absorption can be much more difficult and much less predictable.


Ett kort informativt klipp om produkterna jag använder mig av, som garanterat håller högsta renhet, kvalitet och effekt (där du-faktorn är av mindre betydelse för biotillgängligheten), samt ett kontaktformulär för frågor finner du här

 

 

Publicerat i Autismdiet och kosttillskott - recept - råvaror - tips, Hälsa - miljö - livsåskådning, Näringstillskott | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Signalmolekylen kväveoxid (Nitric Oxide) – dess betydelse i kroppen och för vår hälsa

Längre ned berättar jag om min och sonens initiala upplevelser av dryga 3 veckor med ökad bildning av kväveoxid i våra system. Sonen fick direkt ett helt oväntat och underbart resultat på vad jag antagit vara ett neurologiskt obehag i fingrarna (gissningsvis en del av vaccinorsakad skada). ❤

Men först en genomgång om vad kväveoxid är, dess funktion i kroppen samt information om några av de ämnen som ingår i det koncept vi använder oss av.


Nitric oxide (NO) – Kväveoxid

” … kväveoxid är en viktig signalmolekyl i hjärtkärlsystemet.  Idag vet man att kväveoxid är en signalmolekyl i nervsystemet och ett vapen mot infektioner, att det reglerar blodtryck och är en grindvakt för blodflödet till olika organ.

Kväveoxid har också betydelse vid cancer, impotens, chock och vid diagnostiska analyser.” – Läkemedelsvärlden


Där källhänvisning saknas handlar det om egna anteckningar från föredrag jag lyssnat på, dessa på engelska så jag reserverar mig för eventuella feltolkningar. Det mesta återkommer dock i länkar nedan.

 • slappnar av, vidgar, rensar och ökar elasticitet i blodkärl
 • motverkar plack och proppar
 • motverkar åderbråck
 • reglerar blodtryck
 • reglerar kolesterol
 • ökar syresättning
 • prestationshöjande
 • potenshöjande
 • motverkar åldrande (anti aging)
 • förlänger livet

Låga nivåer av kväveoxid orsakar givetvis motsatsen.
Produktionen minskar med ålder, osund livsstil m.m.

Vem har nytta av ökad kväveoxidgenerering

 • Alla
 • I synnerhet ålder 40+
 • Kvinnor hormonellt / klimakterie
 • Vid potensproblem – Viagra överflödig
 • Idrottare
 • Tränar ej – inaktiv
 • Rökare
 • Hjärtsjukdom
 • Diabetes
 • Fetma – övervikt
 • För ökad livskvalitet
 • För ökad livslängd

Vid träning

 • Naturlig prestationshöjare
 • Ökar din fysiska träningstid
 • Förlänger utmattningsgränsen
 • Minskar oxidativ stress
 • Får igång cirkulationen

Artiklar om Kväveoxid och ämnen som stimulerar produktion


1998 års Nobelpris i fysiologi eller medicin
Kväveoxid som signalmolekyl i hjärt–kärlsystemet

”1998 års Nobelpris i fysiologi eller medicin utdelas för upptäckten
att kväveoxid är en signalmolekyl i hjärt–kärlsystemet. Det är de amerikanska forskarna Robert F Furchgott, Louis J Ignarro och Ferid Murad som belönas för de tre upptäckter som ledde till identifieringen av ett helt nytt signalsystem hos människan.

Upptäckterna gällde hjärt–kärlsystemet, men kväveoxid har visat sig vara en viktig signalmolekyl även i nervsystemet och i immunsystemet, och den medverkar i regleringen av viktiga funktioner även i andra organsystem.

LÄKARTIDNINGEN • VOLYM 95 • NR 43 • 1998


Principen bakom nitroglycerinets effekt ger Nobelpris

”Det har varit känt sedan förra århundradet att nitroglycerin har bra effekt på bröstsmärtor, men det tog 100 år att förstå att det verkar genom att frisätta kväveoxid. De amerikanska forskare som belönas med årets Nobelpris i medicin var de första som upptäckte att en gas kan uppträda som en signalmolekyl i organismen.

[…]

Fortsatt forskning bekräftade snabbt att kväveoxid är en viktig signalmolekyl i hjärtkärlsystemet. Man fann att det även har andra viktiga funktioner.

Idag vet man att kväveoxid är en signalmolekyl i nervsystemet och ett vapen mot infektioner, att det reglerar blodtryck och är en grindvakt för blodflödet till olika organ. Kväveoxid har också betydelse vid cancer, impotens, chock och vid diagnostiska analyser.

Vid sidan av utvecklandet av nya hjärtläkemedel används kväveoxiden idag bland annat inom intensiv- och nyföddhetsvården. Forskare tror att kväveoxid kan bli en framtida markör för astma och för att mäta resultatet av behandling.”

Läkemedelsvärlden 


Kväveoxid – gasen i kroppen

”I en ny studie har man sett att kväveoxid hämmar tillväxten av salmonella. Salmonella är en bakterie och en vanlig orsak till matförgiftning.

Kväveoxid produceras naturligt i kroppens vävnader och en av dess funktioner är att avvärja infektioner.

Forskargruppen bakom studien har gjort flera viktiga upptäckter om hur däggdjur utnyttjar kväveoxidens biokemiska egenskaper för att försvara sig mot bakterier. Det är en viktig del av kroppens medfödda immunförsvar. Dels håller kväveoxiden många typer av sjukdomsframkallande bakterier i schack, dels förhindrar den överdriven tillväxt av kroppens egna goda bakterier.

De senaste forskarresultaten visar hur kväveoxiden ingriper i patogenernas metabolism, i detta fall salmonella. Kväveoxiden fungerar som en fri radikal och bakterien hamnar i nitrosativ stress så att den förhindras att tillverka två essentiella aminosyror, metionin och lysin. Utan dessa kan salmonella inte växa. Värden – dvs människan som hyser salmonella – skadas inte, däremot skadas bakterien. Kväveoxiden sätter också käppar i salmonellans citronsyracykelhjul så att den får svårt att tillverka ATP – livets energienhet – och dessutom blockerar den bakteriens alla genetiska flyktvägar så att den sakta men säkert svälter ihjäl.

Kväveoxid är en kortlivad, flyktig och lite diffus gas och den har många funktioner i kroppen. Förutom att döda invaderande bakterier används kväveoxid av immunförsvaret för att ta död på cancerceller. Kväveoxid fungerar också som antioxidant och skyddar endotelcellerna i kärlväggarna från plackbildning. Plack bildas av LDL-kolesterol som angripits av fria radikaler och är en vanlig orsak till blodpropp.

Kväveoxiden signalerar också till den glatta muskulaturen i blodkärlen att slappna av och ökar deras elasticitet och diameter. Detta förebygger kärlkramp, normaliserar blodtrycket och ökar blodcirkulationen. Ökad blodcirkulation är gynnsamt för hjärna, hjärta och organ som innehåller en svällkropp.

Kväveoxiden har även många viktiga funktioner i nervsystemet där den fungerar som en kemisk budbärare. Den styr bl.a. frisläppandet av viktiga hormoner, fungerar som signalsubstans i hjärnan och är viktig för inlärning och minne. Till skillnad från andra signalsubstanser behöver kväveoxid ingen synaps (koppling mellan två nervceller) för att kliva över från den ena nervcellen till den andra, utan den tränger spöklikt rakt igenom cellväggarna.

Och så var det det här med uppvaknandet: det är kväveoxid som får din hjärna att starta på morgonen. När vi öppnar våra ögon på morgonen, sänder den gamla hjärnstammen små gaspuffar av kväveoxid till talamus i en annan del av hjärnan.

Hjärnfysik – en blogg om hjärnan och löpning


Egenskaper av aminosyran Arginin

I kroppen omvandlas L-arginin till kväveoxid för att sedan omvandlas till syre. Detta stödjer bl.a. cirkulationen.

 L-arginin är kroppens största källa av kväveoxid-syntaser. Utan kväveoxid skulle människan inte kunna leva.

Några av egenskaperna av L-arginin är att det bidrar till normalt fungerande immunsystem, höjer energin och bidrar till muskeluppbyggnad samt minskad fettvävnad.
 Den ökade syresättningen stödjer dessutom en avgiftning och rening av gifter i blodkärl. Detta gör L-arginin till ett populärt kosttillskott vid träning men har även många fördelar för de som inte är så fysiskt aktiva.

Kväveoxid från arginin är direkt eller indirekt inblandat i praktiskt taget varje cellulär respons och hälsotillstånd kan tänka sig; kardiovaskulära systemet, immunsystemet, hormonfunktioner och nervfunktioner.

Egenskaper och funktion av Arginin:

 • Betydelse för utveckling av muskelvävnad, muskelmassa och reduktion av kroppsfett.
 • Betydelse för tillverkningen av flera viktiga vävnader som tex: kollagen och elastin.
 • Stödjer tillverkning av insulin och hemoglobin i kroppen.
 • L-arginin är en basisk aminosyra.
 • Stödjer sårläkning.
 • Betydelse för fertiliteten samt för sexuella funktioner och lust.
 • Stödjer kroppens rening av ammoniak.
 • Stödjer immunsystemet.
 • Bidrar till att motarbeta åderförkalkning.
 • Stödjer tillverkningen av kvävedioxid som skyddar kroppen från bakterier och parasiter.
 • Arginin anses vara tusen gånger mer kraftfull än något naturligt förekommande antioxidant i kroppen och har egenskaper som stödjer olika organsystem.
 • Bidrar till att öka produktionen av humant tillväxthormon (HGH), vilket behövs för att vi inte ska åldras i förtid.
 • Stödjer immunsystemet och är involverat i kroppens funktion att bekämpa bakterieinfektioner.
 • Arginin stödjer kardiovaskulärt support, inklusive kontroll av plack och blodtryck.
 • Kväveoxid håller artärer avslappnade och följsamma och bidrar till normalt blodtryck.
 • Bidrar till att kompensera för hjärt-och lungskador orsakade av tobak, eftersom kväveoxid nivåerna hos rökare är mindre än hälften av dem som finns i icke-rökare.
 • Stödjer normala kolesterolnivåer.
 • Stödjer minnet, och kan bidra till att motverka effekterna av demens och Alzheimers sjukdom.
 • Bidrar till att öppna luftvägarna vilket ger lättare andning.
 • Stödjer muskeluppbyggnad och bidrar till att bevara bentätheten genom att uppmuntra HGH produktion, vilket också leder till en minskning av fettvävnad. På grund av dessa egenskaper, kan det vara användbart i viktkontroll och styrketräning.
 • Stödjer sårläkning och vid återhämtning efter operation.
 • Det kan vara användbart för att förbättra kondition på grund av dess förmåga att höja syrenivåerna i lungorna.
 • Stödjer normal funktion av prostatan.
 • Det har använts vid behandling av colon irritabile och för att minska förekomsten av sår – särskilt stressrelaterade – utan att påverka produktionen av magsyra.
  Stödjer njurfunktionen.

Källa: Peter Wilhelmsson, Näringsmedicinska uppslagsboken sidor: 441-445


Nitratsystemet en viktig del av kväveoxidsystemet

De olika delarna i kväveoxidsystemet fungerar som helhet, uppdelade kan effekterna bli negativa. En eventuell varning för felaktig sammansättning:

”… bildning av NO från aminosyran L-arginin bara är den ena delen av systemet. Bildning av NO från nitrit och nitrat har nu visat sig vara en annan mycket viktig del.”

”Ett fungerande L-arginin/kväveoxid-system är livsviktigt för många funktioner i kroppen, inklusive bland annat endotelfunktion, motverkande av kärlstelhet, förhindrande av högt blodtryck och proppbildning, fungerande erektion och mitokondriefunktion. Bildning av NO från nitrit (NO2-) och nitrat (NO3-) har nu visat sig vara en mycket viktig del av systemet. Tills relativt nyligen ansågs nitrit och nitrat vara inerta, oviktiga slutprodukter av NO-omsättningen och ett potentiellt giftigt ämne i kost och miljö. Potentiellt kunde det leda till bildning av nitrosaminer, med misstänkt cancerframkallande effekter. Inte minst tack vare svensk forskning från Karolinska institutet (KI), under ledning av professorerna Jon Lundberg och Eddie Weitzberg, har det nu visats att bildning av NO från nitrit och nitrat är en mycket viktig del av NO-systemet [4, 5].”

”Ett fungerande L-arginin/kväveoxidsystem är livsviktigt för många funktioner i kroppen, inklusive bland annat endotelfunktion, förhindrande av högt blodtryck och proppbildning, fungerande erektion och mitokondriefunktion. Cirka 40 procent av tillfört L-arginin inaktiveras emellertid i mag/tarmkanalen och ytterligare 10 procent i levern. Som jag skrivit om i tidigare artiklar [1, 3] är bildningen av NO mycket komplicerad. En nyckelmekanism vid bildningen är om de två identiska delarna av NO-syntaset (NOS) är kopplade eller urkopplade. I engelsk litteratur talar man om coupling and uncoupling som avgörande mekanismer i kroppen. Om inte de två delarna av NO-syntaset sitter ihop bildas i stället den fria radikalen superoxid (O₂-.) Detta ämne reagerar med NO i området med bildning av det starkt oxiderande ämnet peroxynitrit, som dessutom kan omvandlas till hydoxylradikal (OH-), den ilsknaste av alla fria radikaler. Det finns stöd för att peroxynitrit kan bidra till uppkomst av en rad sjukdomar [7].”

”Några av de nämnda biverkningarna har ännu inte beskrivits med nitratrik kost eller tillförsel av natriumnitrat.”

Återigen, korrekt sammansättning (ej tillförsel av enskilda ämnen) är av högsta vikt. Vi använder alltså inte bara en källa (ett system) för bildning av kväveoxid, utan en mer effektiv sammansättning av olika vegetabilier, B-vitaminer samt L-Arginin och L-Citrullin som genererar kväveoxid i flera nivåer.

Läs mer: 

Nitrit/Nitrat-systemet en viktig del av kväveoxidsystemet – Olle Haglund

Nitrit/Nitrat-systemet referenser


Dr Louis Ignarro on Nitric Oxide 1

Dr Louis Ignarro on Nitric Oxide 2

Dr Louis Ignarro on Nitric Oxide 3

 


Mina och sonens första effekter
– wow, nästa nivå av vår topphälsa

Kopierar mina Facebookinlägg för enkelhets skull, jag för ”dagbok” där:

Dag 1 – en underbar överraskning!

den 25 oktober kl. 23:51 (hade ej än läst på om kväveoxidens viktiga roll i nervsystemet)

Första dagen – oväntad tårkanalsaktivering ❤

Jag tog en dos i morse, är nästan alltid pigg och har haft en lugn dag så jag har inte upplevt mer än en form av aktivitet i huvudet, skulle förklara det som en tydlig vibration och alldeles nyss såg jag att en kollega skrivit exakt samma ord jag redan tänkt. Sonen fick en halv dos på morgonen.

Jag förväntade mig inget storslaget en dag som denna då det tuffa träningspasset var inställt, det kom inte för mig att fråga sonen heller. På kvällen nära läggdags ska vi sitta i soffan en stund, han säger vänta och springer iväg, kommer tillbaka med en halv dos och ett glas vatten, han som alltid frågar innan han tar något överhuvudtaget. Utan att tänka säger jag nej det är nog dumt, du kanske blir för pigg, ställd av hans ovanliga beslutsamhet.

Då säger han med stor närvaro, nästan andaktsfullt när vi vanligtvis har mer ADHD-atmosfär tillsammans, att i morse så försvann hans problem med lillfingrarna (jag har gissat att det är neurologiskt, ett mycket stort och styrande obehag) en stund efter han tagit dosen så han ville prova att ta en till. Efter 20 minuter frågade jag hur det kändes, ”bra tror jag”, får jag hålla i din hand? Så satt vi där med hans hand i min, utan problem. I andra fall har han närapå kunnat få panik för att åtgärda känslan på olika vis (skölja i kallvatten tex) om man råkat nudda ens i närheten. När jag gjorde kopplingen insåg att jag inte heller noterat ett enda ”tics” idag, som han haft under några månader nu. Antagligen inte äkta tics utan också åtgärder för att ”rätta till obehag”.

För tidigt att dra slutsatser men mitt barns rena och opåverkade respons är den mest tydligt talande bekräftelsen jag kan få för att produkten fungerat omedelbart, det händer saker direkt precis som med övriga produkter. Effektiv sammansättning plus fullt upptag = effekt. ❤

Dag 2 – den 26 oktober kl. 16:39

Så totalt oväntat, fenomenalt överraskande och han säger i skrivande stund att det fortfarande känns bra! 😱😍☺️

Dag 3 – 27 oktober olika tidpunkter

Fortfarande problemfri i händerna. ❤️

Oh inte ett enda ”tics” noterat heller ju! 😍🙏🏻

För egen del hittills utöver viss vibrationskänsla, överraskande ökad värme och flöde i kroppen, kraftigt ökad värme och svettning vid träning (när dosen togs i anslutning till träning).

Jag gillar inte alls att somna till på soffan eftersom jag brukar bli kall och stel av det, tar då en extra morgondrink för att komma igång igen som bäst. Men nu ville sonen ha mig där, och jag somnade till, mycket dumt halvt liggande och borde ha ont i ryggen. Vaknar varm i hela kroppen, även de taniga händerna och fötterna, ryggslutet är rörligt och levande så flödet i musklerna kring de gamla diskbråcken verkar ha fått en extra skjuts. Halleluja! 😄💪🏻

*

Vilket jäkla energiöverskott och flöde av värme … skulle nog kunna fortsätta promenera i timmar med tungt stämningsfull musik i öronen. Sånt jäkla tryck, äntligen varma fötter. 😍💪🏻 Men dags att gå in och skriva klart. 01.30 😂

Fortsätter fylla på (dag/natt 3)

Varit ute på nattpromenad, fötterna har inte kylts ned som vanligt, tvärtom har de blivit mycket varmare under promenaden, som jag längtat! 😀 Det här är så ballt. Insåg nu också att jag druckit mycket mer idag, jag har känt törst och druckit på ett mer naturligt vis, använder ju vatten-app för att få i mig minst 2 liter per dag men nu är jag uppe i närmare 3 utan tvång. 😉

Dag 6 – den 30 oktober på skytteträning

Ni som följt bloggen (dess originalsyfte) vet om sonens tidigare problematik. Han har skjutit riktigt bra men väldigt ojämnt tidigare eftersom han oftast är obekväm/orolig i kroppen med kläderna i situationen, skyndat sig igenom eller avbrutit till och med. Nu har det tvärvänt:

Har aldrig sett ett så totalt lugn på aktivitet. Han andas fokuserat och skruvar själv, links-recht, full koncentration! 😍👏🏻

En halv dos i morse och en till 60 min före skyttet och skillnaden är påtaglig för både oss omkring och honom själv, även stoltheten. ❤️

PB trots en tidigare sönderskjuten tavla. 👌🏻

Dag 20 – den 13 november

Stolt skyttemorsa, lugnet håller i sig och hjälp undanbedes, nästa pb inskjutet. 😍👏🏻

Uppdatering efter snart 4 veckor

Värmen i mig kvarstår, fötterna är varma under mina sena promenader och har fingrarna blivit isiga så tinar de direkt inomhus (tidigare har det tagit lång tid). När jag flushar av Activize går den nu ofta från topp till tå (tidigare har jag i princip bara fått ned över benen när jag gjort flera vita dagar på rad, cellRESET) – blodcirkulation än mer maximerad. Apropå det har jag i dagarna insett att jag inte rodnat på väldigt länge, förr var det ett stort och frekvent besvär. Detta är sannolikt en effekt av den kärlexpansion och ökade cirkulation jag nu haft dagligen i över 7 år tack vare niacintillförseln, kväveoxid tar detta ytterligare ett stort kliv i rätt riktning. Inre lugn hjälper garanterat med.  ❤️

Jag upplever en svårfångad genomgående känsla som om jag höjt frekvensen inom mig, en ny sorts vibrerande styrka. Både jag och sonen har haft en annorlunda förkylning som jag gissar delvis har handlat utrensning, mycket spännande och vi har varit pigga ändå. På en gruppaktivitet i tisdags märktes också en enorm skillnad i självsäkerhet, han hängde direkt – och på ett avspänt självklart vis med de andra på fotbollsspel (annars lång startsträcka med betydande osäkerhet). Idag var han på skyttetävling och var lugnet själv trots ny plats, människor och nya moment. Magiskt att se, att uppleva, verkligen nästa nivå efter alla år och resultat med FitLine och anpassad kost … ❤️

Nu kom jag nyligen in från nattlig långpromenad i snöväder och fötterna blev bara varmare hela tiden, fortfarande mycket varma nu inomhus. Lycka! 😀

Edit 29/11: ny insikt, det är december och jag har bara halsduk på natten”i fall att”, annars bor jag i halsduk och stora dunjackan från höst till sen vår. 😀

Kontaktformulär för frågor

Publicerat i Alternativa läkemedel och behandlingar, Autism - och liknande tillstånd/syndrom, Autismdiet och kosttillskott - recept - råvaror - tips, Näringstillskott | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Munogen – Ett nytt unikt kosttillskott

Munogen

Info från webshopen:

Pris 575 kr för kund, 460 kr för Teampartner (stamkund)

Munogen är en exklusivt holistisk kombination av flertalet naturliga ingredienser med synergistiska effekter. Munogen innehåller bioaktiva ämnen*, sekundära växtföreningar, aminosyror och vitaminer som bidrar till normal bildning av röda blodkroppar*, till normal blodbildning** och till att minska trötthet och utmattning*/**.

• Vårt exklusiva NäringsTransportKoncept (NTC®) stödjer ett optimalt näringsintag.
• Synergistisk kombination av naturliga, högkvalitativa grönt äppel-, vindruve- och röd spenatextrakt.
• Synergistiska effekter från högvärdig L-Arginin och L-Citrulin.
• Vitamin B6*, vitamin B12*/** och folsyra** bidrar till att minska trötthet och utmattning.

* Vitamin B6 och vitamin B12 bidrar till normal bildning av röda blodkroppar och till att minska trötthet och utmattning.
** Folsyra (vitamin B9) och vitamin B12 bidrar till normal blodbildning och till att minska trötthet och utmattning.

Beställ

Innehållsförteckning

Har du frågor till mig:

Kontaktformulär och informationsvideo
Om PM-International, FitLine och BeautyLine, på olika språk


Användarberättelser

Publicerade på PM Swedens Facebooksida

PM Swedens foto.

”Sedan jag börjat använda Munogen känner jag mig piggare och jag har nu börjat träna. Jag tycker att mitt sockersug har minskat och har även gått ner i vikt.”
Anette Hampus

“Since I started using Munogen I feel that I have more energy and I have started training. I feel like my sugare cravings have decreased and I have even lost some weight.”
Anette Hampus

PM Swedens foto.

”Jag har fått jättebra effekter på min träning efter att jag börjat använda Munogen. Jag märkte effekt redan vid första träningspasset. Det känns som att jag har mer kraft i kroppen och musklerna nu jämfört med tidigare. Jag älskar den här extra energin och kraften som jag får känna varje dag, en riktig superprodukt som är väl värd att testa!”
Camilla Höök

“I have had really good effects on my exercise since I started using Munogen. I immediately noticed the effect right after the first training session. I feel like I have more power in my body and muscles now compared to before. I love the extra energy and power I feel every day, a super product which is very much worth giving a try!”
Camilla Höök

PM Swedens foto.

”Min upplevelse av Munogen är att jag fått mycket mer energi. Jag hade inte tränat på många år och jag hade alltid tusen saker att göra istället. Jag är 64 år gammal och det fick räcka med promenader, tänkte jag. Men till min förvåning var det, efter någon veckas användande av Munogen som om kroppen själv ville börja springa och det gick lätt att börja! Jag började även gå på gym och kände mig mycket starkare. Därför har jag nu lagt till Munogen i mitt abonnemang.”
Rose Carlmark

“My experience with Munogen is that I have gained much more energy. I hadn’t exercised in many years and had always thousands of other things to do instead. I am 64 years old and I thought I was done with long walks. But surprisingly, after a week or two with Munogen, it was like my body itself wanted to start running and it was so easy to get started! I even began to work out at a gym and felt much stronger. That’s why I now have added Munogen to my autoship.”
Rose Carlmark

PM Swedens foto.

”Med Munogen känner jag att min lust att träna har ökat. När det är varmt brukar min kropp samla på sig vatten men nu när vi var på Malta tyckte jag inte att den gjorde det. Sedan jag provade Munogen har jag dessutom lyckats att långsamt gå ner i vikt. Längtar verkligen till jag får hem Munogen igen!”
Lena Billinger

”With Munogen I feel that my will to exercise have grown. When it is hot my body usually stores a lot of water, however, when we recently were at Malta I didn’t feel it did this. Since I tried Munogen I even have managed to slowly lose some weight. Really can’t wait to receive the Munogen again!”
Lena Billinger

PM Swedens foto.

”Jag har använt FitLine-produkterna i 11 år och känner att jag fått tillbaka min energi och hälsa. Fick höra talas om denna fantastiska produkt och kände direkt att detta måste jag testa, och jag fick chansen att vara med i fokusgruppen. Kapslarna kom hem och jag tog dem tillsammans med min PowerCocktail. Kände direkt att jag blev varm, fick en power och kraft som jag inte känt tidigare, både mentalt och fysiskt. När vi var på Malta på Europa -tour upplevde jag att mina ben inte svullnade som de brukar och jag kunde använda vilka skor jag ville, så bra cirkulation i benen har jag aldrig upplevt. Saknar kapslarna och längtar efter dem.”
Eva-Lena Sjöberg

”I have been using the FitLine products for 11 years and I feel I have gotten my energy and health back. I heard about this product and right away felt that I had to try it, and I then got the opportunity to be a part of the focus group. The capsules arrived and I took them together with my PowerCocktail. I directly felt warm, got power I hadn’t felt before, both mentally and physically. When we were in Malta for the Europe Tour I think my legs weren’t as swollen as they used to be and I could use whatever shoes I wanted. Such good circulation have I never had in my legs. I miss capsules and can’t wait to use them again.”
Eva-Lena Sjöberg


Nästa inlägg kommer att avhandla kväveoxid (Nitric Oxide) – dess betydelse i kroppen och för vår hälsa – oerhört intressant så håll ögonen öppna!


 

Publicerat i Alternativa läkemedel och behandlingar, Autismdiet och kosttillskott - recept - råvaror - tips, Näringstillskott | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

D-Drink presenterad av Dr. Joel Kahn – America’s Healthy Heart Doc

Dr. Joel Kahn, en av världens främsta kardiologer (i praktik sedan 1983), holistisk sådan, berättar om varför FitLine D-Drink är så unik, effektiv och skonsam så att alla kan använda den (undantag för ej gravida och ammande).

Se även tidigare inlägg om D-drink

Han pratar bland annat om fettlever, gifter, hur de olika ingredienserna i D-Drink verkar i kroppen, för immunsystem, metabolism, om avgiftning generellt, symtom mm och erfarenheter av just D-Drink som är helt unik på marknaden.

Perfekt i kombination med FitLine Optimalset, ta hälsan, energin och måendet till ännu högre nivåer. Jag gör nu min andra 14-dagars omgång och visst händer det grejer! 🙂
Hör av dig om du vill veta mer, urkraftmw@live.se

Har du provat produkten men inte känt av några utrensningssymtom och funderar på om det verkligen gett resultat? Denna detox är så skonsam för kroppen genom de GMO-fria, naturliga växtbaserade ingredienser som i samverkan främjar leverns-, njurarnas- och gallans funktioner, att de flesta biverkningar uteblir. Trötthet och mer frekventa toabesök är naturligtvis vanligt när kroppen jobbar med storstädning och utrensning.

Lyssna i 30 minuter på ganska enkel engelska, tiden swishar förbi för den intresserade och jag ska som utlovat sammanställa en serie inlägg om ingredienserna och dess effekter.

Lyssna på hela klippet via länk här

Beställ D-Drink här

Priset för en ask D-Drink är 345 kr (rek). TP/M har som vanligt 20-30% rabatt

* * *

Bilden är ett skärmklipp från Dr Kahns hemsida http://drjoelkahn.com/

Jag hittade lite spännande extramaterial på nätet, Dr Kahn är känd på sitt område och medverkar på olika platser med sin expertis, här är en artikel från 2016 av honom om förbättringar vid hjärtsjukdom via keleringsterapi (avgiftning), i kombination med multivitamintillskott.

“YOU CAN’T LEARN ABOUT HEALTH IN A DOCTOR’S OFFICE AND YOU CERTAINLY CAN’T LEARN ABOUT IT AT THE HOSPITAL.”

Publicerat i Hälsa - miljö - livsåskådning | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Forskning: B-vitaminer kan skydda mot luftföroreningar

B-vitaminer kan ha en skyddande effekt på individnivå mot luftföroreningar. Det visar ny forskning från Columbia University och Uppsala universitet.

Studien som publicerats i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS visar att det med hjälp av B-vitaminer går att förhindra hur vissa gener slås av och på.

”Experimentet bygger på tio personer som exponerats för en kontrollerad mängd partiklar från ett inlopp bredvid en tungt trafikerad gata i Kanada där mer än 1000 fordon passerar varje timme. Vid första mätningen hade de under fyra veckor tagit placebokapslar. När blodprover togs på nytt efter en andra exponeringsomgång hade de under lika lång tid ätit kapslar med de tre B-vitaminerna folsyra, B6 och B12.

Det forskarna kunde utläsa av studien var att luftpartiklarna inducerade påtagliga effekter på mitokondrier och metylering på flera plaster i cellkärnans DNA-spiral. Hos dem som hade behandlats med B-vitaminer skedde inga av dessa kemiska förändringar.

– Förbehandling med B-vitamin motverkade i princip alla epigenetiska förändringar, säger Oskar Karlsson, forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet.””Sedan tidigare finns det flera studier som kopplat luftföroreningar med små partiklar – så kallade PM2,5 – till ökad dödlighet bland annat i hjärtsjukdomar och lungcancer. Även risken för högt blodtryck ökar vid lång exponering för luftföroreningar. Forskarna visade då att den ökade hälsorisken som följer av luftföroreningar är i nivå med att lida av övervikt med ett BMI på mellan 25 och 30.

Cirka 92 procent av hela världens befolkning lever i dag på platser där luftkvalitetsnivåerna överskrider det föreskrivna gränsvärdet, visar en rapport från Världshälsoorganisationen, WHO. Och uppskattningsvis dör 6,5 miljoner människor årligen av sjukdomar orsakade av dålig luft. Värst utsatta är människor i låg- och medelinkomstländer.”

SvD

Publicerat i Hälsa - miljö - livsåskådning | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 kommentarer

Nya FitLine D-Drink – med stormsteg mot ännu bättre hälsa!

9c2017-02-08-23-34-332


🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿 D-Drink 🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿

En helt ny, unik grön drink, skapad utifrån ett holistiskt perspektiv. En 14-dagars kur för alla! 🍏

Av de som provat hittills (några med lång erfarenhet av så kallad detox – avgiftning av skadliga ämnen som lagrats i våra kroppar) rapporterar flera att de upplevt typiska, men snabbt övergående utrensningssymtom tillsammans med markant högre energinivå, klarhet och glädje.

Produkten är just nu slutsåld i alla länder och har en lång tillverkningsprocess, det tar 3 månader att ta fram råmaterialet och 6 veckor att producera. Vi vet inte exakt när nästa leverans kommer och de som står på väntelista har förtur, skicka ett mail till mig på urkraftmw@live.se om du vill prova en ask när det är påfyllt.

Webshop för att kika på övriga produkter och länk till registrering för abonnemang.

🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿 INFO 🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿

Med samverkande naturliga ämnen av hög biotillgänglighet, sammansatta för synergieffekt (faktorer som förstärker varandra så att slutresultatet blir större än summan av de enskilda delarna) och stöttning av hela processen. Därav av ”snällare” variant av detox.

Innehåller högkvalitativa naturliga ingredienser, patentsökt produkt.
Alla FitLineprodukter håller GMP-standard, är GMO-fria, testas av oberoende tredjepart; ackrediterade kontrollorgan såsom Tüv Süd och Kölner Liste (Cologne List) mfl.

#Spirulina #Chlorella #Kurkumin #Brännässla #Broccoli #Kronärtskocka #Mariatistel #Ingefära #Ramslök #Zink #Krom #Molybden #Selen #Kolin


Lyssna på dr Howard Peiper för mer information om varför vi behöver den här produkten och hur den är unik på marknaden:

http://bit.ly/2j7bp1G (25 min)

Dr. Howard Peiper, N.D., is a doctor of naturopathic medicine nominated for a Pulitzer Prize, has written many best-selling books on nutrition and natural health.


🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱 🍀 🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿

Jag har gjort en informativ amatörfilm av foton men lyckades inte ladda upp den här så det blir tyvärr bara några bilder till inlägget.

I följande inlägg kommer jag att lite kort gå igenom ingredienserna … vi ses! 😀

D-drink snowPriset för en ask D-Drink är 345 kr (rek). TP/M har som vanligt 20-30% rabatt.

Beställ D-drink här

Publicerat i Autismdiet och kosttillskott - recept - råvaror - tips, Näringstillskott | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 kommentar