Om övertron på ”publicerade studier” – Läkemedelsindustrins forskningsfusk och köpta läkare

– allting är inte alltid vad det verkar, eller så är det just så det är? Det är väl inget nytt på världskartan att de med störst makt bestämmer historien och har monopol på sanningen?

Medicinalindustriens forskningsfusk og de købte læger
24. januar 2011 kl. 05:00

”Läkemedelsindustrins forskningsfusk och de köpta läkarna.”
(med reservation för översättningsfel av mig och google translate)

Under de senaste åren har en rad skandaler inom läkemedelsindustrin avslöjats. Företags hemlighållande av forskningsdata och läkarnas intressekonflikter hjälper till att dölja sanningar om läkemedlets effekter.

På senare år har många böcker, artiklar och rapporter om läkemedelsindustrin fokuserat på sin forskning och marknadsföringsmetoder (1-26).

Metoder som ofta har överskridit lagens gränser, vilket har medfört höga böter i USA.

Världens största läkemedelsbolag, Pfizer, betalade till exempel ett rekordbötesbelopp på 2,3 miljarder dollar i en uppgörelse.

Uppgörelsen nåddes efter anklagelser om bedrägeri och brott på grund av marknadsföring av fyra läkemedel för indikationer de inte var godkända för (off-label use) (8).

Böter på till och med att storleken verkar inte ha någon avskräckande effekt.

Läkare lånar sitt namn till spökartiklar

Pfizer lovade amerikanska Department of Health att inte göra det igen men det var fjärde gången Pfizer avlagt detta löfte.

De brutna löftena är förmodligen kopplade till att bötesbeloppet var lika med endast 3 veckors försäljning för Pfizer (8). Företagen tjänar mycket mer på olaglig verksamhet än kostnaden för böter.

Läkares ekonomiska intressekonflikter i relation till läkemedelsindustrin färgar deras uppfattning om läkemedels fördelar och skadliga verkningar och leder till olämplig användning av läkemedel (1-26). Många läkare bidrar till olagligheterna genom att ge sitt namn till artiklar om off-label use, som företag använder i sin marknadsföring.

Det är sällsynt att läkarna själva formulerar den kreativa inställningen till läkemedel, men en spökskrivare som skriver manuset till bolaget, varefter läkaren erhåller ett arvode för sin brist på agerande, som inte sällan är skadligt för patienterna.

Spökartiklar publicerade i inflytelserika tidskrifter

Denna typ av vetenskaplig ohederlighet är utbredd (26-28), men kommer i regel inte fram, eftersom tanken bara är att hålla den dold. Arbetet i USA som har öppnat företagens arkiv har emellertid visat att många artiklar är skrivna av spöken, vars namn är inte ens klart framgår av en tacksägelse.

David Healy har uppskattat att ungefär hälften av den vetenskapliga litteraturen om psykofarmaka är skriven av spöken eller företagsanställda författare, eller offentliggöras i tillägg till tidskrifter utan peer review (26).

Spökartiklar publiceras ofta i high-impact-tidskrifter, och man bör därför vara extra kritisk när man läser artiklar om läkemedelsprövningar, även i sådana tidskrifter.

New England Journal of Medicine är bolagets favorittidning, då den har stort reklamvärde för läkemedelssäljarna att lämna ett särtryck från denna tidskrift.

Det föreligger en viss symbios, eftersom tidningen säljer många upplagor och dessutom ökar sin impaktfaktor av att publicera industrins prövningar (29).

Missvisande bild av läkemedelseffekter

Den massiva kommersiella nedsmutsningen av litteratur är den främsta anledningen till läkare har en missvisande bild av medicinska fördelar och nackdelar. Denna missuppfattning medför att läkare använder betydligt mer läkemedel än patienter har nytta av.

Försäljningen av till exempel antidepressiva medel, är nu så stor att 7% av det danska folket kan behandlas varje dag, från vaggan till graven (30).

Det är det ingen som är, men det betyder bara att det måste vara en mycket större andel som någon gång kommer i behandling.

Eftersom effekten av dessa läkemedel är blygsam, om inte patienten lider av allvarlig depression (31); då en depression vanligtvis bara varar i tre månader (26); och när biverkningarna är så irriterande att bara omkring hälften av patienterna fortsätter behandlingen (26), är denna stora konsumtion olämplig.

Det billigaste är inte värre än den dyraste

Man kan därför undra sig varför Socialstyrelsen rekommenderar att det bör screenas för depression i Danmark (32).

Psykiatriker har själva erkänt att det huvudsakliga problemet inte är underbehandling, utan  överbehandling med psykofarmaka (33).

Och en Cochrane-granskning av 12 studier (5693 patienter) konstaterade att det är en riktigt dålig idé att screena för depression (34).

I USA är det ännu värre. Det bäst säljande läkemedel (i dollar) är antipsykotika (35).

Det är svårt att föreställa sig, att det i en sådan överviktig befolkning borde vara fler människor som är psykotiska, än behandlas för högt blodtryck, förhöjda blodfetter eller diabetes.

Naturligtvis är den amerikanska dollarn inte detsamma som dagliga doser, men eftersom studier oberoende av industrin visar att det billigaste antipsykotiska läkemedel är inte värre än den dyraste (36-41), styrs användningen av antipsykotiska läkemedel i alarmerande omfattning av industrin.

Regler för artiklar författade av intressenter

Ekonomiska intressekonflikter bland läkare är så utbredd att de kan vara svåra att undvika för tidskriftsredaktörer.

För några år sedan beslutade New England Journal of Medicine, att noterings- och ledarartiklar inte fick författas av läkare med ett ekonomiskt intresse i ett företag, som tillverkade en produkt, som diskuterades i artikeln, eller ett konkurrerande företag.

Regeln varade inte länge. Redaktörerna publicerade endast en läkemedelsartikel på två år och de konstaterade att om de inte publicerade något, skulle de inte ta några risker att förmedla skeva uppfattningar (42).

Å andra sidan var en sådan tystnad inte användbar för läsarna. De bytte därför regeln att författarna inte har några betydande ekonomiska intressen. Vad en amerikan uppfattar som ett betydande ekonomiskt intresse skulle kunna vara en hel del dollar.

Dessutom har ekonomiska intressekonflikter ingenting att göra med beloppets storlek. Det börjar med den första pennan, eftersom det ligger i våra gener att återbetala vänlighet med vänlighet. Redaktörernas nya regel är därför oförenlig med evidensen(43).

Intressekonflikter är problematiska

Vissa läkare anser att deklaration om intressekonflikter löser problemet, men det gör det inte. Vi skulle inte vara bekväma med att en domare hade aktier i ett privat fängelse, även domaren hade deklarerat sin intressekonflikt.

Det har varit ett fall i USA där en domare med denna intressekonflikt införde hårdare straff än sina kollegor. Egentligen skulle vi inte vara bekväma med att en domare hade några som helst intressekonflikter.

Hur kan det då komma sig att läkarna har så svårt att inse att deras intressekonflikter är problematisk och bortom patientens välfärd? Läkare är också domare på uppdrag av patienter, nämligen över hur bra eller hur dåliga läkemedel är.

Ju mer samarbetsvilliga och ju mindre kritiska läkarna är inför industrin, desto fler storskaliga kliniska prövningar blir de satta i spetsen för, och desto mer forskningsmiljoner drar hem till den institutionen de är anställda av.

Medicinska forskare kan frestas att tona ner eller inte rapportera biverkningar av de läkemedel de undersöker, eftersom detta ökar läkarnas popularitet i industrin.

Fusk med kliniska prövningar av psykofarmaka

Ett sådant fall var avlöjat, eftersom New Yorks Attorney General anklagade GlaxoSmithKline för upprepade fall av bedrägeri, vilket öppnade företagets arkiv (25).

En studie som jämförde paroxetin med placebo hos barn och ungdomar med depression, hade enligt företagets interna dokument inte påvisat någon effekt, tvärtom så var paroxetin skadligt (44).

Då studien publicerades visades dock något helt annat: Nu var paroxetin effektivt och väl tolererad (45).

Det fanns ingen effekt på en enda av de 8 endpoints (effektmål), som framgick av försökssprotokollet, men det löste företaget genom att undersöka ett stort antal ytterligare effektmått – minst 19 – och genom att välja andra effektmål till artikeln, än de som stod i protokollet.

I artikeln sägs det att paroxetin har en betydande inverkan på inte mindre än fyra av de rapporterade 8 effektmålen.

Denna manöver kallas ”tortera uppgifterna tills de erkänner” (46).

Det också kallas ”The Texas Sharpshooter”: Om du avfyrar en pistol på en måltavla och missar, och sedan målar över resultattavlan och målar en ny som nu har kulhål i centrum, då är man ingen skarpskytt, utan svindlare.

Självmordsrisk i dolda motiv

Försteförfattaren, psykiater Martin Keller, som hade varit mycket effektiv på att locka industrinsponsring till sitt universitet (25), skrev i artikeln, effektmålen förklarades a priori, men bolagets egna dokument visade att det var en lögn (25,44).

Det framgick inte heller av publikationen, att skillnaden i allvarliga biverkningar – 11 på paroxetin jämfört med bara 2 på placebo – var statistiskt signifikant (p = 0,02, min beräkning).

Fem fall av självmordsbeteende eller självmordstankar döptes om till emotionell labilitet och 3 ytterligare fall av suicidalitet eller självtillfogade skador försvann från publikationen, där de kallades sjukhusvistelse.

Ett tidig manusutkast som utarbetats för publicering i JAMA, som förkastade artikeln (25), diskuterade överhuvudtaget inga allvarliga biverkningar. Ett senare företagsutkast omnämnde försämring av depression, emotionell labilitet, huvudvärk och fientligt beteende, som orsakats eller möjligen orsakats av behandlingen.

Men offentliggörandet omnämnde bara en patient med en huvudvärk som utredarna trodde var relaterade till behandlingen. Publikationen nämnde inte att det fanns självmordsrisk hos 8 patienter på paroxetin jämfört med bara 1 på placebo.

Det var ännu värre. Efter att FDA bett GlaxoSmithKline att titta på experimentet igen, dök fler fall av suicidalitet upp (25), så nu fanns det minst 10 på paroxetin (p = 0,01, min beräkning).

”Lämpligt att utvärdera effekten”

Denna grovt manipulerade artikel är en av de mest citerade, som skulle övertyga läkarna att det var bra att barn och ungdomar som behandlades med antidepressiva läkemedel.

Det är ganska likartade problem i andra läkemedelsföretag och med andra läkemedel (1-26).

Till exempel framgår det av ett Pfizerdokument, att Pfizer-sponsrade studier tillhör Pfizer, och ingen enskild, och att syftet med att samla in data för att stödja Pfizers marknadsföring (47).

Vad det innebär: Det tyska institutet för utvärdering av medicinsk teknologi bad Pfizer om data från alla prövningar av antidepressiva reboxetin. Men Pfizer ville bara lämna över de försök som från Pfizers uppfattning var ”lämpad att bedöma effekten”! (48)

Föreläsare är utrustade med företagets diabilder

Efter hård press och negativ publicitet levererade Pfizer de flesta av de uppgifter som saknades, och det visade sig att reboxetin, som är godkänt i flera länder, däribland Danmark, har ingen effekt, men det är skadligt.

Enligt ett internt dokument från AstraZeneca var bolagets antipsykotiska läkemedlet quetiapin värre än ett gammalt läkemedel, haloperidol (47). Men företaget begravde sina negativa prövningar och en metaanalys av fyra studier som presenterades vid en konferens och ett pressmeddelande meddelade att quetiapin var signifikant bättre än haloperidol (47).

Läkare som gör presentationer för företagen, utrustas med företagets bilder. I detta fall visade AstraZeneca bilder om att quetiapin inte hade någon effekt på vikten. Det fanns även en tidskriftpublikation som hävdade samma sak, baserat på experimentella data från schizofrena patienter. Men AstraZenecas interna dokument visar att quetiapin orsakar markant viktökning.

Företagens kontroll över läkarnas prövning

Även när läkarna gör tester på eget initiativ, oberoende av industrin, försöker företagen fortfarande att påverka behandlingen och tolkningen av resultaten.

En intern e-post från AstraZeneca nämner till exempel att Eli Lilly ger betydande ekonomiskt stöd för sådana försök, men att de i sin tur vill kontrollera uppgifter; att företaget ska kunna sätta snurr på data på många olika sätt med en kraftfull skribentlag; och att negativa data vanligtvis hålls dold.

Ytterligare en AstraZeneca-post säger om Janssen, att inga data från utredarinitierade försök kommer tillåtas att publiceras utan förhandskontroll Janssen, som har höga förväntningar på utredare, som publicerar positiva resultat och som Janssen belönar väl(47). Om detta är sant, är det korruption.

Påhittade patienthistorier

I ett internt mejl från Eli Lilly (47) är avsändaren orolig för att bolagets antipsykotiska läkemedel, olanzapin, är förknippat med viktuppgång och ökning av blodsockret. Han rekommenderar att följande anmärkning tas bort från manuskriptet: ”Patienter som får viktökning kan utveckla insulinresistens, vilket kan leda till hyperglykemi och diabetes.”

Eli Lilly berättade för sin säljkår att man hade mer data än någonsin, att backa upp historien om att förekomsten (mU ?) av hyperglykemi och diabetes för de olika psykofarmaka är jämförbara.

Eli Lilly planerade att marknadsföra olanzapin på indikationer, som substansen var inte godkänd eller testad för.

Allmänläkare upplevdes som besvärliga eftersom de inte använde neuroleptika tillräckligt ofta på grund av oro över negativa effekter. Eli Lilly var dock fast besluten att ”förändra deras paradigm” och utarbetade fiktiva patienthistorier för användning av säljkåren (47).

Europeiska parlamentariker medvetna om problemen

citatI find it hard to imagine that a system this corrupt can be a good thing, or that it is worth the vast amounts of money spent on it. (13)

– Marcia Angell, tidligere chefredaktør for New England Journal of Medicine

Det är värt att nämna hur Marcia Angell, fd redaktör för New England Journal of Medicine, ser på allt detta (ovan) (49).

Jerome Kassirer, också tidigare redaktör för denna tidskrift lägger inte heller fingrarna emellan, titeln hans bok lyder: ”Mutad: hur medicinens delaktighet/medbrottslighet i stora företag äventyrar din hälsa” (14).

(On the take: how medicine’s complicity with big business can endanger your health)

Läkarna tror att den information de får från läkemedelsindustrin är användbar (1). Det måste bero på uppenbar okunskap om hur det faktiskt förhåller sig. Jag har varit i Europaparlamentet och träffade inte en enda politiker som tvivlade på att vi måste göra något åt ​​de allvarliga problemen inom läkemedelsindustrins forskning- och informationsverksamhet.

Det finns till exempel en rapport från Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, som riktar mycket skarp kritik mot hanteringen av vaccinationsfrågan vid den så kallade influensapandemin, som var mycket mildare än normala pandemier (50). Rapporten belyser behovet av opartisk information och problemen med läkarnas intressekonflikter.

Danska läkare och läkemedelsindustrin

Läkarföreningens policy är att tona ned problemen och i det närmsta låtsas att de inte existerar. Det går inte längre.

Praktiserande Läkares Organisation och Läkarföreningen bör anta ett principbeslut om att läkarna inte får mottaga besök från läkemedelsindustrins säljare, eftersom det är skadligt för både patienter och samfundsekonomin (1-26,49).

Mer än 2.000 danska läkare samarbetar med läkemedelsindustrin, när man inkluderar både de som står på Läkemedelsstyrelsens hemsida och de som borde stå där (51). Man måste fråga sig, vad alla dessa läkare ägnar sig åt.

Många har flera uppdrag och läkemedelsstyrelsen listar totalt 3675 roller, där den viktigaste är lärare (1111 läkare), rådgivande styrelsemedlem (568) och konsult eller rådgivare (604). Angells uppfattning är att läkare måste vänja sig av med att ta emot pengar från industrin, men att de tyvärr hellre vill ta bort lukten av korruption samtidigt som de behåller pengarna (52).

Alla experter köps i förväg

Det är också ett problem för rättssäkerheten, att åklagare som väcker talan mot företagen, kan möta att alla potentiella expertvittnen är köpta i förväg (26).

Den advokat som undersökte Läkemedelsstyrelsens roll i Omniscan-fallet, kunde inte hitta en enda expert i Skandinavien, som inte hade samarbetat med industrin (53).

citatIt is simply no longer possible to believe much of the clinical research that is published, or to rely on the judgment of trusted physicians or authoritative medical guidelines. I take no pleasure in this conclusion, which I reached slowly and reluctantly over my two decades as an editor of The New England Journal of Medicine. (52)

– Marcia Angell, tidligere chefredaktør for New England Journal of Medicine

Läkemedelsindustrin köper sig goodwill och inflytande bland opinionsbildare.

(De 10 företag som har de flesta anslutna läkare, visas i rutan bredvid. Se originalartikeln)

Jag tror snarare ledande läkare bör sätta press på industrin att redovisa sina många opublicerade data. Läkare inte kan välja de bästa produkterna för sina patienter när de inte känner till uppgifterna. Det är den största etiska problemet vi har och företagen bryter mot Helsingforsdeklarationen, när de hemlighåller sina experimentella resultat.

När vi en gång bad om data från en stort opublicerad studie, meddelade UCB oss att det kunde vi inte få; att UCB var ett etiskt företag och att all data ägs av UCB, som har rätt att göra vad företaget anser önskvärt ( 54).

Tydligare kan det knappast sägas, att både läkare och de patienter som deltagit företagets experiment, blev förda bakom ljuset.

Vad kan vi göra bättre?

Det enda företagen har respekt är försämrade resultat. Vi kan därför överväga att bojkotta de värsta bolagen. Du kan nästan alltid hitta en lika bra produkt från ett konkurrerande företag – och mycket ofta även en som är billigare. De dyra läkemedlen är sällan ett framsteg: det ser bara ut så, eftersom läkemedelsindustrin har manipulerat resultaten.

Den enskilde läkaren kan också överväga med sig själv, om glädjen i att ta emot pengar från industrin överväger obehaget av att en del av dessa pengar har erhållits vid kriminell verksamhet,  som har har gått ut över patienter, och fundera på varför en växande andel av befolkningen och medicinska tidskriftredaktörer uppfattar läkarnas relationer med läkemedelsindustrin som till del korrupt.

Under 1997 ansåg 79% av de tillfrågade amerikanerna att läkemedelsindustrin gjorde en bra insats, under 2004 var 44%, och 2005 var endast 21% (16).

Riskerar att förlora patienternas förtroende

Det viktigaste är dock att säkerställa genom lagstiftning, att inte bara alla resultat, utan också alla rådata från kliniska prövningar presenteras för allmänheten, så oberoende forskare kan kontrollera dataanalyserna.

Man kan utge mycket höga böter om detta icke sker, och kan också införa en karantänperiod, då företaget i fråga inte tillåts att genomföra nya experiment. För att uppnå nödvändig effekt, ska en sådan lagstiftning antagas på överstatlig nivå, dvs inom EU.

Man kan arbeta med industrin utan att få betalt för det och det skulle ge läkarna mer frihet. Forskare samarbetar med varandra utan att ta ut avgifter, och Advisory Board-medlemmar i ideella organisationer får i regel heller inget arvode.

Som BMJs redaktör sagt: ”Just say no” (55). Annars riskerar läkare att förlora det viktigaste de har, utöver sin inkomst: Patienters förtroende.

Af: Peter C. Gøtzsche prof., overlæge, dr. med, Det Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet 

Gedigen källhänvisning (siffrorna inom parentes) finner ni på artikelns originalsida eller sparat på min dator. 😉

Ett referat till artikeln på svenska finner ni i nyhetstidskriften 2000-talets Vetenskap nummer 2/2011 – en prenumeration rekommenderas varmt, här finner du många belysande artiklar!

* * *

Liknande artiklar:

Kan man lita på kliniska studier? – Läkartidningen 

Det senaste året har det kommit många belägg för att företagssponsrade publicerade kliniska studier kan vara allt annat än tillförlitliga. Negativa studier publiceras inte i samma utsträckning som positiva, artiklarna spökskrivs av företagen och det finns till och med uppgifter som tyder på att grunddata har manipulerats för att dölja dödliga biverkningar.

Resultaten som vården inte får se – SBU  

När bara vissa studier publiceras, kan helhetsbilden bli helt fel, skriver professor Björn Beermann, ledamot i SBU:s råd.

Effekterna av ett läkemedel skiljer sig ofta från den ena undersökningen till den andra. Även då det gäller behandling med bevisad effekt är variationen stor mellan studier – särskilt om dessa är relativt små. I den totala mängden studier av ett läkemedel kan det därför finnas en blandning av undersökningar med positivt resultat, som alltså visar statistiskt säkerställda effekter, och studier med negativt utfall, där effekt inte kan påvisas med tillräcklig statistisk säkerhet eller där en tendens till effekt saknas helt.

Enligt flera undersökningar är chansen att negativa studier publiceras bara omkring hälften så stor som att positiva studier publiceras, även många år efter det att de har slutförts.

* * *

Tidigare relaterade inlägg:

Piller & profiter – memoarer från en läkemedelsindustri med dödlig biverkan (ögonöppnare!)

Upplysande dokumentärer om läkemedelsindustrin och dess metoder

”Ett piller för mycket” – DN belyser läkemedelsindustrins metoder

Lästips: Din bipacksedel! (om vaccin)

Dödlighet – Kosttillskott vs. ”Läke”medel

Fler finns att finna via sökfunktionen.

Annonser

Om Mamma Urkraft

~ Frågor, rådgivning, FitLine: urkraftmw@live.se ~ Dipl. Näringsrådgivare, Samtalsterapeut steg 1, Alkohol- och drogterapeut ~ Anledningen till jag är anonym är för att bloggen exponerar min son, jag är mer öppen än de flesta gällande mig själv så skicka ett mail och vi tar det därifrån. ~
Det här inlägget postades i Alternativa läkemedel och behandlingar, Autism - och liknande tillstånd/syndrom, Hälsa - miljö - livsåskådning och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

3 kommentarer till Om övertron på ”publicerade studier” – Läkemedelsindustrins forskningsfusk och köpta läkare

 1. urenergi skriver:

  Om man ser till de hemska siffrorna för skador och dödsfall, varje år, pga av ”läke”medel så blir de gastronomiskt mycket mer hemska när man får vetskapen att mycket som drabbar oss fullt medvetet orsakat – för att industrin enbart vill tjäna mer pengar – till priset av förstörda eller berövade människoliv världen över.

  Och så vill man strama åt och/eller förbjuda olika former av naturmedel, näringstillskott mm och gör allt för att förlöjliga och placera ”alternativa” behandlingar i skamvrån. Vi får inte ta eget ansvar över vår hälsa och vi ska helt enkelt inte få bli för friska …

  Världen är skev men det ska vi vara med om att ändra på!! Förändringen är igång, fler och fler blir medvetna och tillsammans en allt starkare motkraft – det finns gott hopp. Jag är full av det iaf! 😀

 2. urenergi skriver:

  Tragiskt i sammanhanget är att så många många prioriterar att lägga så mycket av sin energi på att såga ”alternativa” behandlingar alltifrån akupunktur, örtbehandling, till homeopati eller healing.

  Yppas något om homeopatiska medel så blir det rusning om hur fel det är att lura stackars människor (trots att de själva upplever behandlingen positivt, med önskade effekter) genom att saluföra vatten som medicin.

  Om det nu skulle vara så att homeopater medvetet lurar människor med vatten, hur hur står det i proportion till att den enorma och styrande läkemedelsindustrin hand i han med en ansenlig mängd läkare – medvetet lurar sjuka och lidande människor att konsumera stora mängder livsfarliga och skadliga medel?

  * * *

  På detta svarar en vän till mig:

  Huvudet på spiken! Sedan gör det ju ingenting om skeptikernas tes skulle vara sann: att man tror sig frisk. Det är betydligt skonsammare än att tro på läkemedelsbranschen och inte bli friskare….

  mU: Ja med deras medel blir du ju skadad oavsett om du lyckas frammana någon läkning via placebo eller tvärtom via nocebo!

 3. Ping: Den kriminella läkemedelsindustrin och det etablerade forskningsfusket

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s