Mörkade bevis nu belysta – Vaccin orsakar Autism!

Nyhetsbrev från dr Geir Flatabø (DAN/BAN-läkare i Norge) genom Vår Veis nätverksgrupp för föräldrar till barn med autism.

Mamma Urkraft gör ett försök till översättning (rakt av,  och jag inser att det hade blivit mer läsligt och gått snabbare att skriva direkt ur huvudet) men ni kan också läsa originaltexten längre ned. 🙂

* * *

US GOVERNMENT FINDINGS SHOW VACCINES CAUSE AUTISM

PARENTS WERE RIGHT – WAKEFIELD WAS RIGHT

I över 20 år har den amerikanska regeringen offentligt förnekat vaccin-autismlänken, samtidigt som de via sitt ”Kompensationsprogram för vaccinationsskador” (Vaccine Injury Compensation Program – VICP) tilldelat skadestånd för personskada till barn vars hjärnskador lett till autism.

En ny utredning som kom ut måndagen den 10 maj, baserad på offentlig, verifierbar data, bryter ny mark i den kontroversiella vaccin-autismdebatten. Undersökningen, vilken tjänstemän redan försökt att undertrycka, genomfördes av Elizabeth Birt Autism Center or Autism Law and Advocacy (EBCALA) och Pace Law School.

De fann att ett betydande antal barn som kompenserats för vaccinskador också har autism.

Bevisen som tyder på att autism är minst tre gånger vanligare bland de kompenserade vaccinskadade barnen än den redan epidemiska nivån bland barn i den allmänna befolkningen.

I över 15 år har dr Andrew Wakefield, den brittiska gastroenterologen som först beskrev den nu allmänt erkända tarmsjukdom [1] hos barn med autism, kämpat för ett erkännande av vaccinets länk till denna sjukdom. Han har gjort detta oförskräckt emot en obeveklig regering och industrins sponsrade attacker, avsedda att tillintetgöra hans rykte och sin karriär.

Denna studie bekräftar vad han och ett växande antal läkare och forskare [2] misstänkt hela tiden – vacciner orsakar autism.

De nya rönen kommer vid samma tidpunkt som åtminstone fyra federala organ ändrade sin ställning angående vaccin-autismlänken och erkänner det brådskande behovet av ytterligare forskning. [3]

Den senaste studien stöder oron som 89 % av amerikanska föräldrar upplever, vilka ser säkerheten kring vaccin som deras högsta prioritering inom medicinsk forskning [4].

Kommissionen stöder också ett erkännande av vaccin-autismlänken genom äldre amerikanska forskare och tjänstemän [5].

VCIPs skuld måste genomgå en omfattande undersökning. Detta program var tillsatt till att se över det långsiktiga resultatet av vaccinskadade barn. Det misslyckades att göra detta. Hade VCIPs tjänstemän utfört sitt uppdrag ordentligt, skulle vaccin-autismkopplingen tagits upp mycket tidigare och tusentals barn kunde ha undvikit att drabbas av denna katastrofala sjukdom.

______________________________________________________

EBCALA’s findings will be revealed at the United States Court of Claims 717 Madison Place, NW Washington, DC on Tuesday, May 10 12:00 noon.

EBCALA, the autism community, and physicians like Dr. Wakefield call on Congress to investigate the VICP for its failure to adequately monitor vaccine injury.

In comment, Dr Wakefield said, “What is required in nothing less than an overhaul of the entire vaccine program.”

UNANSWERED QUESTIONS FROM THE VACCINE INJURY COMPENSATION PROGRAM:

A Review of Compensated Cases of Vaccine-Induced Brain Injury

Pace Environmental Law Review, vol. 28, no. 2, 2011

Mary Holland, Louis Conte, Robert Krakow and Lisa Colin

Available in full * at http://digitalcommons.pace.edu/pelr/vol28/iss2/6

______________________________________________________

Sammanfattning

År 1986 skapade kongressen the Vaccine Injury Compensation Program (VICP) enligt den nationella Childhood Vaccine Injury Act (1986 års lag). Detta program har ursprungligen behörighet över skadeståndskrav för barns vaccinskador. Eftersom nästan alla barn får flertalet vaccineringar inför förskola och skola är det ytterst viktigt att programmet tillhandahåller grundläggande ärlighet, rättssäkerhet och överblickbarhet.

Denna empiriska utredning, publicerad i en fackgranskad law journal, behandlar ersättningskrav som VICP kompenserat vaccininducerad encefalopati (mU: hjärnskada) och krampanfall. VICP har kompenserat cirka 2,500 skadeståndsanspråk för vaccinskador sedan starten av programmet.

Denna studie fann 83 erkända (mU: med enorm tyngdvikt på ”erkända”) fall av vaccininducerad hjärnskada som inkluderar autism, en sjukdom som drabbar tal, kommunikation och socialt beteende.

I 21 publicerade fall av domstolens federala fordringar, som administrerar VICP, konstaterade domstolen att framställarna hade autism eller gav redogörelse entydig med autism. I de 62 återstående fallen identifierade författarna förlikningsavtal där Health and Human Services (HHS) kompenserade barn med vaccininducerad hjärnskada, vilka också hade autism eller autismspektrumstörning.

Föräldrar rapporterade förekomsten av autism i telefonintervjuer och levererade kompletterande material, inkluderande medicinsk diagnos, skolregister och avslutade, standardiserade autismscreeningformulär för att verifiera sina rapporter. I 39 av de 83 fallen, eller 47 % av de granskade fallen vaccinskador, bekräftas autismspektrumstörning utöver föräldrarnas rapport.

Förekomsten av autism i kompenserade fall av vaccinskador är betydande. USA:s regeringstalesmän har förnekat en vaccin-autismlänk i mer än ett decennium.

Detta konstaterande ifrågasätter the Court of Federal Claims beslut i ”Omnibus Autism Proceeding (mU:samlat förfarande gällande autism?) under 2009 och 2010 och påståendet Health and Human Services gör via sin hemsida att ”HHS har aldrig dragit slutsatsen i något fall, att autism orsakats av vaccinering.”

Utifrån offentligt tillgängliga uppgifter, visar undersökningen att VICP har kompenserat fall av vaccininducerade hjärnskador i samband med autism – i mer än tjugo år. Denna undersökning tyder på att tjänstemän hos HHS, the Department of Justice and the Court of Federal Claims may, kan ha varit medveten om denna koppling men misslyckats med att offentliggöra den.

Den här studien påkallar kongressen till en grundlig utredning av VICP, inklusive en medicinsk utredning av kompenserade skadeståndskrav efter vaccinskada. Denna studie uppmanar kongressen att besvara dessa mycket viktiga, obesvarade frågor.

______________________________________________________

[1] http://www.autismspeaks.org/press/trailblazer_research_grants_2011.php

[2] http://www.vaccinesafetyconference.com/

[3] http://www.huffingtonpost.com/david-kirby/government-and-science-ag_b_853910.html

[4] http://www.huffingtonpost.com/kim-stagliano/89-of-parents-rank-vaccin_b_759305.html

[5] http://childhealthsafety.wordpress.com/2011/01/10/vaccines-cause-autism-war-is-over/

______________________________________________________

Lästips

Left brain right brain – autism news science and opinion
Since 2003

Questions in advance of study analyzing vaccine court cases for autism

______________________________________________________

Originaltexten nedan:

_____________________________________________________

US GOVERNMENT FINDINGS SHOW VACCINES CAUSE AUTISM

PARENTS WERE RIGHT – WAKEFIELD WAS RIGHT

For over 20 years, the US government has publicly denied a vaccine-autism link, while at the same time its Vaccine Injury Compensation Program (VICP) has been awarding damages for vaccine injury to children where their brain damage results in autism. A new investigation, due out Monday 10 May, based on public, verifiable government data, breaks new ground in the controversial vaccine-autism debate.

The investigation, which officials have already attempted to suppress, was conducted by the Elizabeth Birt Center for Autism Law and Advocacy (EBCALA) and Pace Law School. They found that a substantial number of children compensated for vaccine injury also have autism. The evidence indicates that autism is at least three times more prevalent among the compensated vaccine-injured children than the already epidemic level among children in the general population.

For over 15 years, Dr. Andrew Wakefield, the British gastroenterologist who first described the now widely acknowledged intestinal disease[1] in children with autism, has fought for recognition of the vaccine link to this disorder. He has done so in the face of relentless government and industry sponsored attacks, intended to destroy his reputation and his career. This study confirms what he and a growing number of doctors and scientists[2] have suspected all along – vaccines cause autism.

The new findings come at the same time that at least 4 federal agencies have reversed their position on the vaccine-autism link and acknowledged the urgent need for further research.[3] The latest study endorses the concerns of the 89% of US parents who put vaccine safety as their number one medical research priority.[4] It also supports the recognition of the vaccine-autism link by some senior US scientists and officials.[5]

The culpability of VCIP needs wide-ranging investigation. This program was charged with looking at long term outcome of vaccine injured children. It failed to do this. Had VCIP officials done their job properly, the vaccine-autism link would have been picked up much sooner and tens of thousands of children might have avoided this catastrophic illness.

EBCALA’s findings will be revealed at the United States Court of Claims 717 Madison Place, NW Washington, DC on Tuesday, May 10 12:00 noon.

EBCALA, the autism community, and physicians like Dr. Wakefield call on Congress to investigate the VICP for its failure to adequately monitor vaccine injury. In comment, Dr Wakefield said, “What is required in nothing less than an overhaul of the entire vaccine program.”

UNANSWERED QUESTIONS FROM THE VACCINE INJURY COMPENSATION PROGRAM:

A Review of Compensated Cases of Vaccine-Induced Brain Injury

Pace Environmental Law Review, vol. 28, no. 2, 2011

Mary Holland, Louis Conte, Robert Krakow and Lisa Colin

Available in full * at http://digitalcommons.pace.edu/pelr/vol28/iss2/6

Executive Summary

In 1986, Congress created the Vaccine Injury Compensation Program (VICP) under the National Childhood Vaccine Injury Act (1986 Law). This Program has original jurisdiction for children’s claims of vaccine injury. Because almost all children receive multiple vaccinations for daycare and school, it is critically important that the Program provides fundamental fairness, due process and transparency.

This empirical investigation, published in a peer-reviewed law journal, examines claims that the VICP compensated for vaccine-induced encephalopathy and seizure disorder. The VICP has compensated approximately 2,500 claims of vaccine injury since the inception of the program. This study found 83 cases of acknowledged vaccine-induced brain damage that include autism, a disorder that affects speech, social communication and behavior. In 21 published cases of the Court of Federal Claims, which administers the VICP, the Court stated that the petitioners had autism or described autism unambiguously. In 62 remaining cases, the authors identified settlement agreements where Health and Human Services (HHS) compensated children with vaccine-induced brain damage, who also have autism or an autism spectrum disorder.

Parents reported the existence of autism in telephone interviews and supplied supplemental materials including medical diagnoses, school records, and completed, standard autism screening questionnaires to verify their reports. In 39 of the 83 cases, or 47% of the cases of vaccine injury reviewed, there is confirmation of autism or autism spectrum disorder beyond parental report.

This finding of autism in compensated cases of vaccine injury is significant. U.S. government spokespeople have been asserting no vaccine-autism link for more than a decade. This finding calls into question the decisions of the Court of Federal Claims in the Omnibus Autism Proceeding in 2009 and 2010 and the statement of Health and Human Services on its website that “HHS has never concluded in any case that autism was caused by vaccination.”

Using publicly available information, the investigation shows that the VICP has been compensating cases of vaccine-induced brain damage associated with autism for more than twenty years. This investigation suggests that officials at HHS, the Department of Justice and the Court of Federal Claims may have been aware of this association but failed to publicly disclose it.

The study calls on Congress to thoroughly investigate the VICP, including a medical investigation of compensated claims of vaccine injury. This investigation calls on Congress to get answers to these critically important unanswered questions.

 * * * 

[1] http://www.autismspeaks.org/press/trailblazer_research_grants_2011.php

[2] http://www.vaccinesafetyconference.com/

[3] http://www.huffingtonpost.com/david-kirby/government-and-science-ag_b_853910.html

[4] http://www.huffingtonpost.com/kim-stagliano/89-of-parents-rank-vaccin_b_759305.html

[5] http://childhealthsafety.wordpress.com/2011/01/10/vaccines-cause-autism-war-is-over/


Lästips: 


Annonser

Om Mamma Urkraft

~ Frågor, rådgivning, FitLine: urkraftmw@live.se ~ Dipl. Näringsrådgivare, Samtalsterapeut steg 1, Alkohol- och drogterapeut ~ Anledningen till jag är anonym är för att bloggen exponerar min son, jag är mer öppen än de flesta gällande mig själv så skicka ett mail och vi tar det därifrån. ~
Det här inlägget postades i Alternativa läkemedel och behandlingar, Autism - och liknande tillstånd/syndrom, Hälsa - miljö - livsåskådning och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

8 kommentarer till Mörkade bevis nu belysta – Vaccin orsakar Autism!

 1. Lily Wahlman skriver:

  Är du helt dum i huvudet?
  Autism är ingen hjärnskada; det är ett tillstånd. Man kan inte ha autism om man är ensam – då symptomen bara uppkommer i sällskap av andra.
  (Jag vet – jag har Asperger själv och jag blir bara påverkad av den när jag umgås med andra.)
  En hjärnskada är något bestående som inte ändras beroende på vilken miljö man befinner sig i.
  I annat fall kallas autismspektrumsstörning för en störning eller ett syndrom; detta beror på att problematiken försvinner med tiden. Således kan man ”träna bort” sin störning – eller, ja, i alla fall de problemen som man kan ha. (T ex bristande tidsuppfattning, oförmågan att läsa mellan raderna och liknande – man LÄR SIG de sakerna. Man har det bara inte automatisk – och det är den ENDA skillnaden!)

  Studier har redan bevisar att det inte finns NÅGON korrelation mellan vaccin och autism. Studien som skapade denna noja under 90- talet har dessutom visats sig vara falsk, där forskaren har tagit mutor och låtit det påverka studiens slutresultat.
  I din källförteckning har du dessutom valt att använda dig av lobbyist- sidor och (vad som tycks vara) bloggar.

  ”I över 15 år har dr Andrew Wakefield, den brittiska gastroenterologen som först beskrev den nu allmänt erkända tarmsjukdom [1] hos barn med autism, kämpat för ett erkännande av vaccinets länk till denna sjukdom.”

  Du, DÄREMOT, måste ha en allvarlig hjärnskada om du tror på det här.
  Om autism är en sjukdom som beror på vaccin hur kan denna ”sjukdom” då vara så mycket mer förekommande hos exempelvis syskon? Det finns en 46 % risk att en familjemedlem har en autismspektrumsstörning eller drag av en sådan om en i familjen har Aspergers. Korrelationen gener – autismspektrumsstörning framgår med ALL SIN TYDLIGHET i och med detta faktum. Förklara hur Einstein blev vaccinerad förresten – det är den enda förklaringen till hur han kom på relativitetsteorin; han hade autism!

  Dr. Andrew Wakefield är förresten ingen Dr. Andrew Wakefield längre – hans läkarlegitimation har dragits in. Hans påståenden som ”läkare” är därför inte längre relevanta i diskussionen.

  Omg, vad du är fail!

  • urenergi skriver:

   Kära Lily du har uppenbart inte läst min blogg för då skulle du veta att jag ABSOLUT INTE ser autismdiagnoserna (eller de flesta diagnoser öht) som en obotlig hjärnskada utan just som ett tillstånd, skapat ev genetiska faktorer som påverkats tillsammans med en hel radda andra. Min pappa skulle diagnosticeras med asperger om han gjorde en utredning och jag har mycket fler likheter med honom och min lilla pojke, än skillnader MEN vi har levt under olika förutsättningar – precis som alla andra människor med liknande genuppsättning. Vi föds med ett arv men alla gener behöver inte aktiveras, vi har känsligheter och styrkor och alla våra egenskaper påverkas i ett ständigt samspel med allt omkring oss – psykiskt, fysiskt, socialt, själsligt etc.

   Vill du för övrigt ge en seriös bild av dig själv och det du vill framföra så kanske du ska ta och skippa barnsligheter som ”är du helt dum i huvudet” och ”Omg, vad du är fail” – dina källor, som du inte ens nämner, föll med din oseriositet. Dessutom så är detta inte ett krig som vi ”vanliga människor” bör föra mot varandra. Du får gärna för egen del svälja hela läkemedelsindustrins lögner och propaganda och leva i den tron om du så behagar, men inbilla dig inte att du har hela bilden och att du dessutom kan hoppa på andra människor som inte vill leva i din världsbild.

   Japp jag har säkert lidit av diverse hjärnskador tack vare vaccin jag tryckts i som liten färsk varelse och av alla andra kemikalier och rent av människovidrig föda, kanske också av vidrigt bemötande från andra människor Lily? Men under många år har jag ändrat på detta så jag tror min hjärna börjar bli så gott som återställd nu.

   Om du finner det konstruktivt, eller på annat sätt personligt givande att göra sådana här arga inlägg och påhopp så borde du för det första kanske läsa på i min blogg om mig och min son OCH sätta dig mer in i ALL forskning och läsa ALLA artiklar (även de som kom ut om att Wakefield var utsatt för en komplott). Korrelationen mellan vaccin och otaliga små som stora symtom och tillstånd finns redan dokumenterad i ersatta fall och det är som sagt just bara den lilla skara som lyckats kämpa och vinna en osynlig vinst.

   Vi är hur många föräldrar som helst som sett våra barn tillfriskna som i ett trollslag tack vare kost, kosttillskott, HBOT mm så är bara sorgligt att höra dina giftiga påhopp. Min son har kvar sina grundegenskaper som gör honom udda tillsammans med normbefolkningen (även om autism snarare verkar bli en ny norm eftersom det ökar så lavinartat) men han har sluppit många av de skador och symtom kopplade till biologin – tack vare rätt kost och kosttillskott.

   Och du, det kommer fler och fler studier (publicerade i bl.a. the Lancet) om kostens och tarmflorans roll vid olika typer av ”störningar”. Japp vi tränar med och jag är ganska välutbildad på det området, både via egen högskoleutbildning, erfarenhet samt Autismcentrets utbildning mm.

   Som sagt, läs på tjejen och då med öppna ögon och helhetsperspektivet för synen – det skulle göra dig gott.

   Ljus, värme och upplysning

  • urenergi skriver:

   Med tanke på ditt språkbruk får jag gissa på att du är i tonåren Lily? Då är ju inte hjärnans alla funktioner ännu färdigutvecklade och min förståelse är på topp – jag har ju också varit tonåring. 😉

   Du vet, man kan ju allt för att man ”har det själv” . 😉

 2. Moi skriver:

  Här är en av alla studier, få barn med men ändå.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Journal+of+child+neurology%22%5BJour%5D+AND+429%5Bpage%5D+AND+2000%5Bpdat%5D&cmd=detailssearch
  ”Although the protocol used is not suggested as useful therapy, these results indicate that a possible gut flora-brain connection warrants further investigation, as it might lead to greater pathophysiologic insight and meaningful prevention or treatment in a subset of children with autism. (gut = tarm)”

  8 av 10 barn blev bättre(få barn med i studien), så bättre kost KAN ge autistiska barn chans till bättre bakterieflora i tarmarna vilket kan ge dom bättre förutsättningar i livet.

  • urenergi skriver:

   Tack! Länken leder dock inte fram till studien. 🙂 Det finns fler studier, även större om kostens roll för barn med autism. Fler och fler kommer också om våra tarmbakterers och probiotikaprodukternas viktiga roll för all hälsa! 🙂

 3. paid directory skriver:

  I appreciate your sense of humour within your blog articles.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s